Níže přinášíme podněty ke čtyřicetidenní duchovní a praktické přípravě (30. 8. - 7. 10. 2021) na říjnové parlamentní volby (8. - 9. října 2021), ke které 7. července na Velehradě vyzvali naši biskupové (viz ZDE) a kterou nám ve svém pastýřském listu položil na srdce i náš biskup Tomáš (viz ZDE).

Odkaz ke sdílení: farnostcheb.cz/volby

Lepší způsob politiky: 40 dní modliteb, postu a rozlišování

"Rozvoj světové komunity, která bude naplňovat ideu bratrství mezi lidmi a národy uskutečňováním sociálního přátelství, volá po lepším způsobu politiky - takovém, který bude opravdu ve službě společnému dobru."

papež František, Fratelli tutti, čl. 154

Praktické možnosti během doby přípravy (30. 9. - 7. 10. 2021):

  • Osobní modlitba: denně (nejlépe ve 20:00) desátek růžence "... který Ducha svatého seslal"; 
  • Online podpora: každý den ve 20:00 na  farnostcheb.cz/ruzenec možnost pomodlit se tento desátek spolu s dalšími a prohodit s nimi pár slov k tématu (může se stát, že tam některý den nikdo nebude, pak nesmutněte a desátek se i tak pomodlete! ;-) )
  • Společná modlitba: čas věnovaný této intenci v rodinách či při setkání vašeho společenství či skupiny; společenství Živého růžence zve ke společnému růženci na úmysl dobré volby každý pátek od 17:30 ve farní kapli
  • Půst s adorací: první pátky v měsíci (tj. 3. září a 1. října) celodenní půst o vodě (či o chlebu a vodě či v jiné formě vytvářející prostor k hlubší modlitbě) podpořený hodinovou eucharistickou adorací (od 17 do 18 hod. ve farní kapli)
  • Společné studium: každou středu od 9:00 do 10:00 a od 19:00 do 20:00 společná četba encykliky papeže Františka Fratelli tutti s následným volným prostorem pro dialog a rozlišování konkrétních politických alternativ (e-kniha k zakoupení za 105 Kč); na faře je účastníkům k dispozici encyklika v tištěné podobě, případně a podklady k četbě jednotlivých kapitol (pro účastníky také ke stažení zde: Úvod - 1. kap. - 2. kap. - 3. kap. - 4. kap. - 5. kap. - 6. kap. - 7. kap. - 8. kap.)
  • Osobní studium: podněty k "domácím úkolům" ze společného studia, ale i k vlastnímu osobnímu studiu a rozlišování doplněné odkazy na související texty a pomůcky určené k další orientaci připojujeme v textu níže
  • Parlamentní volby: pátek 8. 10. od 14 do 22 hod. / sobota 9. 10. od 8 do 14 hod. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Podněty k osobnímu studiu a rozlišování

Biskup Tomáš Holub: "Vyzývám k zapojení všechny farnosti"

"Proto, sestry a bratři, nyní vyzýváme k tomu, abychom přispěli k obnově naší země osvědčenými prostředky: modlitbou a postem" (Výzva českých a moravských biskupů k parlamentním volbám).

Čtyřicet dní před volbami (tj. od 30. 8. 2021 do 7. 10. 2021) se vytrvale modleme za jejich dobrý výsledek. Může se tak například dít společnou modlitbou desátku růžence „Který Ducha Svatého seslal“ ve farnostech či v rodinách, přímluvami za dar moudrosti pro voliče i kandidáty během bohoslužeb, stejně jako při společné modlitbě doma.

První pátek v měsíci říjnu (1. října) by bylo velmi vhodné se společně postit na tento úmysl. Kromě těchto podnětů je samozřejmě možné ve prospěch budoucnosti naší země udělat mnoho dalšího, kreativitě se meze nekladou.

Povzbuzuji k další aktivitám kněze, farnosti, jednotlivce, vikariátní konference:

biskup Tomáš Holub
20. srpna 2021

Arcibiskup Jan Graubner: Konkrétní kritéria rozlišování

Předseda ČBK, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner ve svém nedávném prohlášení nabídl několik dalších konkrétních kritérií pro zodpovědnou volbu:

Je třeba deklarovat, že politický postoj těchto osob není postojem církve, pro níž jsou určující principy katolického sociálního učení, kromě jiného formulované v exhortaci papeže Františka „Evangelii gaudium“, kde říká, že „celek je nadřazen části“ (Evangelii gaudium čl. 234-237) a „realita je důležitější než idea“ (Evangelii gaudium čl. 231-233). Tyto principy jsou zásadní i pro posuzování, zda programy stran a hnutí, za něž tyto osoby kandidují, odpovídají katolické sociální nauce nebo ne.

To znamená, že se nelze zaštiťovat jednotlivou hodnotou, která sice odpovídá křesťanskému pohledu na společnost a svět, přitom však zamlčovat nebo popírat další křesťanské hodnoty. Současně není možné nabízet vize odtržené od reality, které jsou neuskutečnitelné a stavět se tak do role zachránce společnosti, což je ve své podstatě planý předvolební slib.

V duchu stanoviska České biskupské konference k letošním volbám upozorňuji, že nelze kandidáty hodnotit jen podle jejich vlastních prohlášení. Je třeba zkoumat, zda tyto proklamace odpovídají způsobu jejich života a jaký je celkový systém zastávaných hodnot toho kterého politického uskupení, za něž dotyčný kandiduje.

Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
předseda České biskupské konference
27. července 2021

Farář Petr Hruška: Předvolební glosa chebského faráře

Na závěr si dovolím připomenout již dříve zveřejněný malý komentář k výzvám našich biskupů. Osobně na obou zveřejněných textech oceňuji:

(1) Důraz na urgentnost a vědomí zlomu (viz citát slov kardinála Tomáška o "důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost" s vyjádřením vědomí zlomu a urgentnosti ve výzvě pro věřící a zdůraznění "hodnot pravdy a svobody" jako zásadních hodnot pro "zachování a rozvoj demokracie" v prohlášení k veřejnosti)

(2) Výzvu k vytrvalé modlitbě a postu, která nemusí být interpretována jako prázdná floskule, ale jako vážná a zásadní výzva k vytrvalé duchovní práci (včetně něčeho, čemu např. papá František rád - po sv. Ignácovi - říká rozlišování duchů). Během té doby lze např. vést rozhovory, svolávat diskuzní setkání, studovat programy, informovat se na integritu jednotlivých kandidátů...

(3) Klíčovou roli autenticity života a praktických postojů jak představitelů zvažovaných politických stran (potřeba vnímat nejen jejich slova, ale také to, jak jejich "postoje a způsob jejich života" odpovídají jimi hlásaným hodnotám), tak nás samotných (výzva k věřícím "být dobrými občany a sousedy" a "autenticky žít křesťanský život a poctivě pracovat")

(4) Důrazy na "obecné dobro" (což je důležitý termín sociální nauky církve), "spravedlnost" (do ní samozřejmě patří i sociální spravedlnost), "křesťanskou lásku k bližnímu" (což je opět důležitý termín, tentokrát přímo z evangelia, viz např. příběh o milosrdném Samaritánovi) a volnou "kreativitu" (což chápu jako povzbuzení k tvůrčímu pojetí křesťany pořádaných předvolebních diskuzí, akcí, setkání...).

Proto i já osobně povzbuzuji jak k vnitřní duchovní práci a modlitebnímu zápasu, tak k tvůrčímu dialogu mezi sebou navzájem uvnitř farnosti, v rodinách, se sousedy, ve školách, na pracovištích... A když píši "k tvůrčímu dialogu", nemyslím tím povýšeneckou snahu nás, "vlastníků pravdy", přesvědčit ty druhé, méně osvícené, o naší jediné pravdě, ale opravdu partnerský dialog. Tedy vzájemně naslouchající rozhovor, který nám skrze sdílení různých úhlů pohledu pomůže i v letošních volbách najít, která uskupení či které osobnosti v nich (můžeme i kroužkovat) mohou nejlépe v mezích možností daných současnou politickou a společenskou realitou přispět k rozvoji obecného dobra, spravedlnosti, svobody a pravdy, tedy k rozvoji "života sloužícího životu" a k zachování základních demokratických svobod pro tento život.

Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb
15. července 2021

Farnost Cheb: Společenská diakonie jako součást poslání farnosti

Že takovéto aktivity jsou nedílnou součástí diakonického poslání církve / farnosti, v tom se můžeme povzbudit četbou textu věnovanému tomuto tématu na našem webu:

Související odkazy

Informace k volbám:

Podněty k rozlišování:

Prameny inspirace: