A spali a spali a spali… Opravdu?

Aneb fact-checking o chebské monstranci

Reakce faráře Petra Hrušky na lživý článek v srpnových Radničníhch listech týkající se chebské gotické monstrance

Když jsem v srpnových Chebských radničních listech na str. 11 četl článek „Dostane se někdy vzácná památka ze skříně?“ (Chebské radniční listy, Srpen 2020), nevěřil jsem vlastním očím. Žasl jsem, jakým stylem je článek napsán a kolik nepravd a polopravd je možné shromáždit na tak malém místě. Běžně bych nad takovouto předvolební demagogickou směsí pravd, nepravd a polopravd mávnul rukou, nebo bych k ní napsal jen nějakou sarkasticky laděnou glosu. Ale protože článek jako předvolební střelivo bohužel používá i příběh naší chebské monstrance, musím se chtě nechtě k některým jeho na první pohled lživým tvrzením vyjádřit. Protože je ale článek podepsán MUDr. Janem Svobodou, kterého jsem vždycky považoval a stále považuji za férového člověka, budu ve své reakci vycházet z předpokladu, že si jen některé věci z nějakých důvodů nezjistil, nebo se prostě jen chtěl či musel podřídit většině svých politických souputníků, kteří možná trochu ztratili paměť. Nebudu zde ale hloubat, co či kdo za článkem ve skutečnosti stojí a co jím sledoval, jen připojím několik věcných informací, aby si čtenář mohl udělat vlastní úsudek. Vždyť je léto, a to si máme, jak nás v závěru vyzývá sám autor článku, užívat, a ne si jej kazit nějakými politizujícími fejetony.

Předesílám, že s autorem článku se na mnoha věcech shodneme. Např. na tom, že „Cheb má turistům jistě co nabídnout“ (a já doplňuji, že nejen turistům, ale i svým obyvatelům) a že chebská gotická monstrance si zcela jistě zaslouží, aby byla veřejnosti, jak naše farnost veřejně slíbila, zpřístupněna. Ano, před dvěma lety bylo město ochotné tuto monstranci od naší farnosti odkoupit, a to poté, co jsme skutečně vážně uvažovali o jejím prodeji strahovským premonstrátům. Ano, chebská monstrance je „nádherné umělecké dílo“ s „dramatickým historickým příběhem“, které „dobře dokládá pohnuté dějiny našeho města“. Ano, „obdobných artefaktů je přitom v ČR minimum“ a „pokud někde jsou, snaží se jimi jejich vlastníci a správci pochlubit“. K tomuto všemu tedy můžeme, ve stylu serveru Demagog.cz, připojit:

Ověřeno: PRAVDA

V článku jsou ovšem také tři závažné nepravdy a jedno zavádějící tvrzení.

Jde o následující čtyři tvrzení, ke kterým vždy připojím ověřitelná fakta a nechám na čtenáři, aby si sám udělal svůj vlastní závěr, proč či za jakým účelem byla asi citovaná nepravdivá či zavádějící tvrzení v článku použita:

1. tvrzení: Monstrance se nachází ve skříni chebské fary

Článek tvrdí, že monstrance je „již dlouho zavřená ve skříni chebské fary“, resp. že „gotická monstrance je, alespoň doufejme, stále zavřená ve skříni farního úřadu“.
Ověřeno: X NEPRAVDA

Odůvodnění: Takto vzácná monstrance samozřejmě z bezpečnostních důvodů nemůže být uschována kdesi „ve skříni chebské fary“, natož „ve skříni farního úřadu“. Ze stejných důvodů sem také stejně samozřejmě nebudu psát, kde je uschovaná, ale mohu čtenáře ujistit, že na dobře zabezpečeném místě napojeném na pult policejní ochrany. Toto tvrzení článku proto také navíc považuji za potenciálně ohrožující pro „chebskou faru“ či „farní úřad“ nerad bych se na jeho základě dočkal nezvané „návštěvy“ v těchto našich úředních prostorách.

Není tedy pravda, že se monstrance nachází ve skříni chebské fary.

2. tvrzení: Zpřístupnění monstrance pro veřejnost se nepřipravuje

Článek tvrdí, že snahy o zpřístupnění monstrance „s nástupem současného vedení města zřejmě nadobro usnuly“, resp. vyjadřuje obavy, „že nečinnost v tomto projektu je důsledkem jediného – nápad není z dílny současného vedení“, resp. konstatuje, že „o pracovní skupině nikdo nic neslyšel“).

Ověřeno: X NEPRAVDA

Odůvodnění: Snahy o zpřístupnění monstrance neusnuly. Monstrance vloni po nutných projektových přípravách a památkových dobrozdáních prošla kompletním restaurováním (zpráva o tom byla medializovaná a je dodnes přístupná např. na monstrance.farnostcheb.cz). Během této doby jsme také absolvovali několikeré konzultace s odborníky o možném umístění monstrance. Byla zpracována kunsthistorická studie na jedno z možných umístění, jsou objednány studie na alternativní umístění a jedná se o dalších možnostech.

Na základě těchto studií je pak v plánu vypracování ekonomické rozvahy provozu těchto potenciálních míst, rozpočty ohledně zabezpečení, pojištění atd. Do neformální pracovní skupiny, se kterou toto vše konzultujeme, se hned od počátku či později zapojili odborníci jak z Biskupství plzeňského, tak také např. z Muzea umění Olomouc (Mgr. Helena Zápalková, Ph.D.), tak z Galerie výtvarných umění v Chebu (Mgr. Marcel Fišer), ale patří sem i restaurátoři z dílny Houska & Douda, kteří monstranci restaurovali (pan Ivan Houska), pracovníci Národního památkového ústavu z Lokte, pracovnice oddělení památkové péče chebského městského úřadu (paní Slávka Snížková) a další. Rádi bychom také ještě navázali na konzultace s pracovníky Muzea Cheb (Mgr. Michaela Bäumlová), které odstoupením Karlovarského kraje od úmyslu koupit monstranci pro Muzeum Cheb byly na čas přerušeny, ale které pro nás v počátečních stádiích úvah o monstranci byli velmi cenné.

Město Cheb jsme k vyslání svého zástupce ke konzultacím opakovaně a doložitelně vyzývali hned po rozhodnutí monstranci si ponechat (tedy ještě za minulé „vládnoucí garnitury“ – abych použil zajímavý výraz autora článku), ale z města Chebu tehdy zájem nebyl žádný. Práce této neformální skupiny samozřejmě bude ještě pokračovat a věřím, že až to to bude zapotřebí, zapojí se také další odborníci z chebské radnice či vedení města.

Ano, tyto činnost této neformální pracovní skupiny sice pravidelně nemedializujeme, ale není pravda, že o ní „nikdo nic neslyšel“, ani že snahy o zpřístupnění monstrance „zřejmě nadobro usnuly“, jak demagogicky tvrdí článek.

3. tvrzení: Před dvěma lety farnost nesplnila svůj slib prodat monstranci městu

Článek konstatuje, že před dvěma lety „farní úřad od záměru nečekaně upustil, byť existoval ústní příslib dohody odprodeje městu“).

Ověřeno: ! ZAVÁDĚJÍCÍ

Odůvodnění: Toto tvrzení kvalifikuji jako „zavádějící“, protože je zde řečena polopravda a ve čtenáři se tím evokuje dojem, že farnost nějak svévolně a bezdůvodně nesplnila svůj příslib prodeje monstrance městu Chebu.

Důvody, proč jsme od prodeje městu Chebu nakonec ustoupili, jsou podrobně popsané ve veřejně přístupné dokumentaci (vážné zájemce o seznámení se s podrobným průběhem jednání – včetně konzultací vedení města s biskupem Tomášem Holubem – zde opět odkazuji na monstrance.farnostcheb.cz).

Za prvé šlo v zásadě o to, že poté, co od úmyslu odkoupit námi nabízenou monstranci pro Muzeum Cheb odstoupil Karlovarský kraj, město Cheb nesplnilo to, co v počátcích následných jednání deklarovalo, tj. že monstrance bude vystavena v prostorách Muzea Cheb (se kterým jsme o prodeji jednali v úplných počátcích, dávno před jednáními s městem). Poté, co byly zástupci města najednou pro umístění monstrance představeny jiné prostory, (o kterých se článek sám zmiňuje), jsme se rozhodli od již ústně domluveného záměru prodat monstranci městu Chebu ustoupit, protože jsme umístění v Muzeu Cheb považovali za jakési dovršení toho, co jsme měli rozjednáno s mezitím zesnulým ředitelem Muzea Cheb Mgr. Zbyňkem Černým a změnu postoje zástupců města Chebu k budoucímu umístění monstrance jsme vyhodnotili jako zásadní změnu předem dohodnutých podmínek převodu.

Za druhé jsme navíc v celém jednání začali vnímat silný politizující podtext, který postupně pro nás překročil míru přijatelnosti a významně tak také přispěl k rozhodnutí ponechat si monstranci ve vlastnictví farnosti, které sice bylo nečekané, ale bylo odůvodněno výše popsanými změnami podmínek jednání ze strany města. Bohužel se tento politizující podtext potvrzuje i nyní diskutovaným článkem.

Z těchto důvodů tvrzení o nesplnění slibu farnosti proto považuji za zavádějící.

4. tvrzení: Tehdejší opozice záměr prodeje městu nepodporovala

Článek konstatuje, že „tehdejší opozice záměr koupě nepodporovala“.

Ověřeno: X NEPRAVDA

Odůvodnění: V zápisu ze 41. jednání Zastupitelstva města Chebu ze dne 15. 3. 2018 veřejně přístupného na stránkách města v diskuzi ke 14. bodu jednání (materiál č. 91 / 2018 „Schválení uzavření kupní smlouvy k nabytí movité kulturní památky - velké procesní monstrance z kostela sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu od Římskokatolické farnosti Cheb do vlastnictví města“) lze dohledat, že „25.02.2018 došlo k dalšímu jednání i se zástupci zastupitelských klubů, kde byla deklarován souhlas s koupí monstrance“, že byl sice podán (a poté většinově nepřijat) opoziční návrh řešit koupi monstrance participativním procesem, ale nakonec pro souhlas s „nabytím kulturní památky – velké procesní monstrance do vlastnictví města Cheb“ z přítomných 27 zastupitelů hlasovalo 26 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

Není tedy pravda, že opozice prodej monstrance městu nepodporovala; naopak vůle monstranci koupit byla napříč politickým spektrem. 

 

Všem čtenářům děkuji za pozornost a věřím, že si nejen udělají vlastní názor na desinformace uvedené v diskutovaném článku, ale že také třeba i svým vlastním zapojením se a podporou někteří z nich přispějí k tomu, aby tento vzácný chebský kulturněhistorický skvost mohl být opravdu chebské veřejnosti i návštěvníkům z daleka přístupný.

A nakonec, pro ty netrpělivé z vás, mám jednu radostnou novinku: Nově zrestaurovanou monstranci si v celé její obnovené kráse budete moci prohlédnout již na podzim, a to v plzeňských Mastných krámech, kam bude naší farností na tři měsíce zapůjčena na výstavu organizovanou Západočeskou galerií v Plzni nazvanou NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ: Plzeňská Madona a krásný sloh (27. 11. 2020 až 28. 3. 2021), aby se pak mohla po všech nutných přípravách konečně představit v plné kráse i ve městě, pro které byla před šesti staletími vyrobena.

 

V Chebu, 7. srpna 2020

Petr Hruška, farář
Řk farnost Cheb