Svátost smíření a příprava na ní

Svátost smíření a příprava na ní

"Ti, kdo přistupují ke svátosti pokání, dostávají od Božího milosrdenství odpuštění urážek, kterých se proti Bohu dopustili, a zároveň se smiřují s církví, kterou zranili svými hříchy a která svou láskou, příkladem a modlitbami pracuje na jejich obrácení" (KKC 1422).

Další materiály na Liturgie.cz a Pastorace.cz

Slavení svátosti smíření

Svátost smíření či pokání slouží k odpuštění hříchů těm, kdo byli v katolické církvi pokřtěni, litují svých hříchů a mají touhu po zlepšení.

Každý katolík by se měl vyzpovídat alespoň jednou za rok, nejlépe v postní době, a kromě toho vždy, když se těžce proviní. Svátost smíření je ovšem užitečná i tehdy, když člověk nemá na svědomí těžké hříchy (tj. zcela vědomé a zcela svobodné rozhodnutí se vykonat nějaký čin proti Boží vůli v závažné záležitosti).

Pravidelné příležitosti ke slavení svátosti smíření jsou v naší farnosti především každý pátek hodinu před večerní mší svatou (viz Pravidelné aktivity). Je samozřejmě možné (a často i vhodné, zvláště, pokud chcete se svátostí smíření spojit i duchovní doprovázení) i mimo tyto doby o svátost smíření kněze požádat osobně nebo telefonicky (viz Kontakty).

Pokud vaše původní církevní manželství ztroskotalo a vy žijete v novém civilním manželství, mrkněte se na diecézní pastorační směrnice o možnosti služby pastoračního doprovázení s případnou možností slavení svátostí v této situaci: 

Příprava ke svátosti smíření

K první svátosti smíření se většinou připravují děti školního věku v rámci přípravy na první svaté přijímání (viz Slavení eucharistie - Příprava k prvnímu přijímání).

Pokud se někdo poté, co začal praktikovat křesťanskou víru, od ní na delší čas odklonil, je vhodné svůj návrat k životu z víry zpečetit slavením tzv. "generální zpovědi", tj. slavením svátosti smíření, ve které svěřujeme Bohu celý svůj život z období našeho odklonu od něj. V tom případě je vhodné se na takovéto slavení nejprve připravit pastoračním rozhovorem s knězem.

Pokud byl někdo pokřtěn jako malé dítě a nikdy víru nepraktikoval, slavení svátosti smíření se pak stává součástí jeho dlouhodobé přípravy na obnovu křtu, která je podobná přípravě na křest dospělých (viz oddíl Svátost křtu - Křest dospělých).

Při běžném pravidelném slavení svátosti smíření je vhodná osobní příprava doprovázená životní reflexí a modlitbou, k čemuž lze použít i nějaké to dnešní době přizpůsobené "zpovědní zrcadlo". Pomoci zde mohou např. texty jako Zpovědní zrcadlo podle Desatera, Příprava ke svátosti smíření (s pěti "zpovědními zrcadly" či "pomůckami ke zpytování svědomí" - podle Božího slova, podle vztahů v našem životě, podle manželského slibu, pro motoristy a podle Desatera) nebo Otázky k sebepoznání.

Nakonec trochu humoru: Automatická zpovědní stanice

Další materiály na Liturgie.cz a Pastorace.cz

Viz také Otázky a odpovědi na Víra.cz a pastorační směrnice Milosrdenství pro rozvedené.