Historie Farní charity Cheb

Historie Farní charity Cheb

Níže nabízíme příběh vzniku a rozvoje Farní charity Cheb od jejích počátků v 90. letech až do dnešních dní:

 •  
  1991-1998: Pod vedením Terezie Staňkové

  FCh Cheb působní na území farnosti již od roku 1991, kdy vznikla v rámci arcidiecézní charity Praha. Ve svých začátcích, pod vedením první ředitelky paní Terezie Staňkové, se orientovala na návštěvní službu u nemocných či starých farníků, kterou se později ve spolupráci s městskou pečovatelskou službou a vedením místních zdravotnických zařízení snažila rozšířit i na další staré občany města Cheb. Spolupracovníci se v této době scházejí v Klubu důchodců v Kamenné ul.

  V roce 1993 jí byl FCh městem Cheb přidělen sklepní byt ve Valdštejnově ulici. Zde byl zřízen charitní šatník a byla provozována malá knihovna náboženské literatury. Od března roku 1994 je FCh zřízena jako účelové zařízení církve v rámci Diecézní charity Plzeň (28. 3. 1994). Od května 1995 získává FCh pronajaté prostory v Karlově ulici. Služba charity je rozdělena do několika skupin dobrovolník, které se věnují sociálnímu poradenství, sběru a výdeji ošacení, návštěvám nemocných, vyhledávání potřebných a admintrativně-ekonomickému zajištění provozu.

  FCh také v této době organiovala různé humanitární akce (např. pobyt černobylských dětí) či sbírky, z nichž největší byla materiální a finanční pomoc zaplaveným oblastem na Moravě v létě 2002 (partnerská farnost Zátor). Již od počátku také vznikla tradice finančních sbírek z chebských kostelů "Postní dar", určných na různé humanitární účely (napr. Čečensko, Kosovo, Zátor apod.).

  V tomto prvním období se Rada Farní charity skládala z následujících členek: MUDr. Terezie Pešková, Jiřina Pešková, MUDr. Milada Vlčková, Marie Kočí a Alena Divíšková. Dobrovolnické služby v těchto letech zajišťuje kolem 20 spolupracovníků z řad farníků. Její činnost byla již od počátku velmi intenzivně provázána a podporována s chebským Klubem křesťanských žen.

 •  
  1998-2003: Pod vedením Brigity Loosové

  Od července roku 1998 se novou ředitelkou FCh Cheb stává paní Brigita Loosová. Čenkami Rady FCh jsou pak Brigita Loosová, Jana Karasová (jednatelka), Božena Fulínová (pokladní), Hedvika Denková, Jana Křížová, Kristina Doležalová a Alena Divíšková.

  Nadále pokračuje služba charitního šatníku, v určité míře také návštěvní služba u nemocných. Pokračují kontakty s různými zařízeními sociální péče ve městě i blízkém okolí (např. Domov důchodců v Chebu, ÚSP v Mnichově u M. Lázní, LDN v Aši apod.), zabíhá se tradice štědrovečerních večeří pro osamělé (první v prosinci 2001).

  Zároveň se FCh podle potřeby věnuje organizaci humanitárních sbírek (např. v době záplav v létě 2002, partnerská farnost Starý Plzenec, nebo kasičky pro podporu Domu pro matku a dítě v Aši a Dětského domova v Chebu) a prohlubuje spolupráci s Diakonií Úpice. Od roku 2001 FCh pravidelně zajišťuje organizaci Tříkrálové sbírky, v prvních letech za vydatné pomoci romských dětí). Ve stejném roce byla také navázána spolupráce s Caritas Plavno a Limburg. V následujících letech pak probíhají pravidelné výměnné návštěvy mezi Plavnem a Chebem. Po záplavách v roce 2002 také započala velmi plodná a vzájemně vstřícná spolupráce mezi FCh a Městem Cheb.

  V roce 2002 byl z iniciativy FCh vypracován projekt noclehárny pro lidi bez přístřeší pro prostory v Ul. Svobody 29. Kvůli odporu místních občanů byl však později tento projekt změněn na denní Charitní středisko sv. Alžběty se službou charitního šatníku, humanitárního miniskladu a hygienické očisty. S finanční pomocí města a za vydatné pomoci studentů a učitelů z chebské Integrované školy pak byla také zrealizována rekonstrukce těchto prostor. Centrum bylo slavnostně otevřeno v lednu 2003. Téhož roku je pak v Chebu Diecézní charitou iniciován projekt založení Noclehárny Betlém, která byla otevřena v 18. 12. 2003 a je provozována přímo diecézní charitou. Během roku Brigita Loosová dojíždí do K. Varů na školení spolupracovníků komunitního plánování a na podzim FCh vstupuje do projektu Adopce na dálku.

  Od roku 2003 je obměněna Rada FCh, která je nyní ve složení Brigita Loosová, Marie Mochánová, Anna Hirtová, Anna Kolková, Jaroslava Rymešová, Petr Novotný a Jaroslava Šťastná. V tomto období s FCh spolupracuje kolem 30 dobrovolníků pravidelně, další pak příležitostně.

 •  
  2004-2006: Pod vedením Josefa Kašpara

  V lednu 2004 je po odstoupení Brigity Loosové jmenován nový ředitel FCh Cheb, pan Josef Kašpar. Na jeho návrh je také jmenována nová Rada FCh ve složení Josef Kašpar, Hedvika Kašparová, Jaroslava Haklová, Gabriela Mužíková a Evženie Matějková, později je do rady přizvána také Brigita Loosová. Jako pokladní nadále slouží paní Marie Mochánová.

  I v tomto novém období pokračovala služba charitního šatníku, hygienické očisty a humanitárního mniskladu. Pokračovala příležitostná spolupráce šatníku s chebskou nemocnicí, domovem důchodců a LDN. Nově byly organizovány oděvní burzy v chebských penzionech pro seniory. Brigita Loosová se jako jedna z tzv. „triády“ účastní Komunitního plánování sociálních služeb v Chebu. V roce 2005 a 2006 byly zorganizovány dva ročníky sponzorské akce Charitní bál. Rozvíjí se spolupráce s Noclehárnou Betlém a s městskou sociálkou v oblasti pomoci sociálně potřebným lidem a rodinám.

  V tomto období se FCh snaží různou formou pomáhat i v krizových oblastech dnešního světa. Např. spolu s farností pořádá sbírky na zmírnění následků vlny Tsunami na Dálném východě nebo vstupuje do projektu Adopce na dálku. Více než dvakrát se podařilo navýšit prostředky získané na charitní projekty z Tříkrálových sbírek. Byla také zahájena tradice motlitby úterního "charitního růžence".

  Po odchodu starších spolupracovnic se FCh, jejiž služba se soustředí především kolem charitního šatníku, potýká s trvalým nedostatkem pomocníků (kolem 10 spolupracovníků). Naopak se však daří navazovat spolupráci i s lidmi, kteří nejsou přímo vázáni na chebskou farnost. V polovině roku 2006 pak pan Josef Kašpar z rodinných důvodů odstupuje z funkce ředitele FCh.

  V rámci farnosti, bez přímé spolupráce s FCh, se v tomto období zároveň pod vedením místního faráře rozvíjí návštěvní služba v LDN Carvac (asi 15 dobrovolníků), další diakonické aktivity farnosti zaměřené na staté a nemocné občany a z iniciativy pana Jirásky je také iniciována účast někerých farníků při návštěvách dětí z kojeneckého ústavu v Aši.

 •  
  2006 - 2011: Pod vedením Petra Hrušky

  V létě 2006 se řízení charity ujímá jeden z chebských farářů, členů tehdejší Společné duchovní správy, Petr Hruška, který je 18. září 2006 jmenován ředitelem FCh Cheb.

  Po poradě s dosavadním vedením šatníku a dalšími spolupracovníky je iniciováno jednání o převedení provozu charitního šatníku pod Noclehárnu Betlém, která by tím mohla rozšířit své služby lidem bez domova a FCh by byla volnější pro rozvíjení projektů spíše v oblasti služeb starým, nemocným a umírajícím a obecného sociálního poradenství. Po podzimním zkušebním provozu bylo od ledna 20067 Charitní středisko sv. Alžběty převedeno pod správu Noclehárny Betlém, která zde nadále provozuje Denní centrum sv. Alžběty včetně charitního šatníku, později pod názvem Nízkoprahové denní centrum. FCh nachází nové útočiště pro své administrativní zázemí přímo v nově zrekonstruovaném chebském farním centru.

  FCh Cheb se nyní mnohem více soustředí na spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb s cílem využít lidský a duchovní potenciál tohoto společenství věřících pro službu lidem v nouzi. Vrací se tak nejen k původnímu poslání farních charit obecně, ale ve formě návštěvních služeb nemocných i k počátečním projektům Farní charity Cheb.

  (IN CONSTRUCTION)

 •  
  Od r. 2011: Pod vedením Evy Kolafové

  Než se dokopeme k dopsání tohoto zajímavého příběhu na pokračování, je tato etapa rozvoje Farní charity Cheb zatím vystopovatelná z výročních zpráv, které jsou každoročně vydávány a které jsou k dispozici ZDE

  (IN CONSTRUCTION)

Historii Farní charity Cheb také můžete sledovat podle výročních zpráv, které jsou vám k dispozici ZDE