Dobrovolnická služba a správa chrámu sv. Mikuláše a Alžběty

Dobrovolnická služba a správa chrámu sv. Mikuláše a Alžběty

Správa chrámu

  • Majitelem objektu je Římskokatolická farnost Cheb, Kostelní nám. 188/15, 350 02 Cheb, [email protected], tel. 354 422 458
  • Hlavní pokladní a vedoucí dobrovolníků je paní Zdeňka Nykodýmová, [email protected], tel. 733 796 986

Chrámoví dobrovolníci

Otevření chrámu sv. Mikuláše a Alžběty zajišťuje tým dobrovolníků. Pokud by se někdo chtěl do této služby zapojit, může se ozvat pokladní chrámu (kontakt). V našem "mikulášském týmu" uvítáme další dobrovolníky, kteří by byli ochotni zapojit se do služby u vchodu do chrámu ("vrátní"), případně do služby doprovázení skupin návštěvníků po kostele ("průvodci"). Dobrovolníci jsou do své služby zacvičeni, je s nimi uzavřena dobrovolnická smlouva včetně pojištění zodpovědnosti (zajišťuje Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb). 

Níže přinášíme základní prezentaci této služby, podle které můžete lépe zvážit, zda je to služba pro vás.

VIZE: K čemu společně směřujeme?

Společně směřujeme k tomu, aby se chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu stával životem naplněným farním kostelem a duchovně-kulturním střediskem města i regionu.

POSLÁNÍ: Co dobrovolník přináší?

Posláním dobrovolnické služby v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu je:

  1. POSELSTVÍ zprostředkované a žité uvnitř chrámu: Dobrovolník svojí přítomností umožňuje, aby se návštěvníci v chrámu setkávali s poselstvím vtěleným jak do jeho symboliky, historie, architektury, výzdoby, tak do života a svědectví dnešní farní obce, která v něm slaví své bohoslužby a zve k setkávání a ke svědectví o tajemství krásy, pravdy a dobra dnešních lidi.
  2. POHOSTINNOST vůči návštěvníkům chrámu: Dobrovolník spolupracuje na vytváření vstřícného prostoru pro všechny návštěvníky chrámu, kteří sem přicházejí s dobrým úmyslem, např. vedeni zájmem o historii kostela, farnosti, či města, s chrámem spojují svou vlastní minulost, v posvátném prostoru hledají vnitřní spočinutí, touží se zde setkat s Bohem, nebo je sem vede nějaký jiný dobrý úmysl.
  3. PÉČE o svěřené historické dědictví: Dobrovolník spolupracuje na tom, aby chrám včetně jeho vybavení byl chráněn před poškozením či ztrátou a zároveň návštěvníkům vytváří prostor pro to, aby se mohli finančně podílet na údržbě a rozvoji chrámu a po příkladu svatého Mikuláše a svaté Alžběty také na službě lidem v nouzi.
DOBROVOLNÍCI: Kdo je k dobrovolnické službě povolán?

Motivace: K dobrovolnické službě v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty může být člověk povolán na základě alespoň jedné z těchto tří motivací:

  • VÍRA: Dobrovolnickou službu v chrámu může vykonávat např. ten, kdo tuto službu chápe jako vyjádření své křesťanské víry, o které se i touto svojí službou snaží svědčit ostatním lidem.
  • KULTURA: Tuto službu může ovšem vykonávat také ten, kdo sice není praktikujícím křesťanem, ale má vztah k tomuto chrámu či ke kulturnímu dědictví obecně a o toto dědictví chce pomoci farnosti pečovat a je prezentovat druhým.
  • SPOLEČNOST: Nakonec zde může dobrovolnickou službu vykonávat i ten, kdo v sobě má především potřebu být ve společnosti s druhými lidmi, být k dispozici návštěvníkům a rozvíjet s nimi vstřícnou a přátelskou komunikaci.

Nutné předpoklady: Ochota sloužit zdarma, věková hranice 15 let, odpovídající tělesný a duševní stav, schopnost vstřícné a citlivé komunikace s návštěvníky, schopnost práce v týmu, určitá loajalita k farnosti, svědomitost, spolehlivost a schopnost reagovat v krizových situacích. V odůvodněných případech, podle posouzení koordinátora DC nebo vedoucího služby je požadován od dobrovolníka ověřený výpis z rejstříku trestů.

Vhodné vlastnosti: Schopnost vcítění se do druhých lidí a jejich potřeb, znalost historie chrámu, farnosti a města, znalost jazyků (především němčiny, angličtiny či ruštiny), znalost evangelia a život z něho, znalost historie církve, přehled o ostatních historických památkách v Chebu, přehled o životě a akcích ve farnosti a farní charitě apod.

Ke stažení: