ZASTAVENÍ 07. Původní chebské synagogy

ZASTAVENÍ 07. Původní chebské synagogy

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50°4.811', E 12°22.114' Období: 13. stol. – 1468
Kde to je: Pro místní obyvatele vyhrazené parkoviště za kostelem sv. Václava ve vnitrobloku mezi ulicemi Dominikánská, Úzká a Jakubská (za modro-bílou dopravní značkou P réservé pouze pro dům jakubská 4)
Indicie: G = Jaké je číslo na 1. štítku zleva z řady štítků bytů připevněných na domě, který najdete vpravo při pohledu do vnitrobloku (je jich tam celkem 7)?

Téma: Židovské kořeny křesťanství

Motto: „Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, protože spása je ze Židů“ (Jan 4,22).

Historie: První zmínka o původní synagoze / modlitebně mezi ulicemi Jakubskou, Úzkou a Dominikánskou je zaznamenána v souvislosti s požárem města v roce 1270. Nově pak byla synagoga na témže místě vystavěna v druhé polovině 14. stol. (1346). Po velkém pogromu na Zelený čtvrtek roku 1350 (viz zastavení č. 9) byla stavba přerušena. Na halové stavbě s pěti vysokými gotickými okny a oddělenou předsíní s ženskou tribunou byla pozoruhodná síťová hvězdová klenba nesena jedním centrálním sloupem s datem dokončení stavby v roce 1375. Židovská obec o synagogu následně přišla, když roku 1430 nakázal král Zikmund Židy z Chebu vysídlit. Po dalším vyhnání Židů z města v roce 1465 byla synagoga v roce 1468 přestavěna a přeměněna na katolický kostel Navštívení Panny Marie (viz zastavení č. 8).

Poselství: „I lidé, kteří nepřijali evangelium, jsou různými způsoby zaměřeni k Božímu lidu. Patří sem na prvém místě národ, s nímž byla uzavřena smlouva, jemuž byla dána zaslíbení a z něhož se zrodil Kristus podle těla (srov. Řím 9,4-5), vyvolený národ, tak drahý Bohu kvůli praotcům: vždyť Bůh nelituje, že něco daroval, ani že někoho povolal (srov. Ř 11,28-29).“ (II. vatikánský koncil, Lumen gentium, čl. 16, rok 1965)

Požehnání: Bože, děkujeme za židovský národ, skrze který jsi daroval lidem Tóru a který je ti drahý jako zřítelnice oka. Prosíme o schopnost s respektem naslouchat bohatství tradic, které tento národ přinesl ostatním. Amen.

07_synagoga_1

První synagoga kolem roku 1400 (obr.: chebský kat Karel Huss)

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 6)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 8)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ