01. Společníci cesty

01. Společníci cesty

Synoda o synodalitě

Základní otázka

Podle přípravného dokumentu synodu o synodalitě (čl. 26) je základním tématem, na které se mají soustředit konzultace v Božím lidu, následující (dvoj)otázka:

Synodální církev při hlásání evangelia "putuje společně":

Jak toto "společné putování" prožíváme dnes v naší místní církvi (farnosti, komunitě, společenství, hnutí, diecézi)?

K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, abychom v tomto "společném putování" nadále rostli? 

Tuto otázku po "společném putování" můžeme rozvíjet pohledem na různé odstíny synodality, jako např.:

(Pozn.: Formulace níže uvedených otázek vznikla na základě kombinace mírně se lišících otázek v přípravném dokumentu, v realizační příručce a ve znění přizpůsobeném pro plzeňskou diecézi a dalším přizpůsobením pro potřeby chebské farnosti.)

01. NA SPOLEČNÉ CESTĚ

V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě.

 • Kdo jsou v naší místní církvi / farnosti / společenství ti, kteří "putují společně"?
 • Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více stranou?
 • Když říkáme "naše církev" / "naše farnost" / "naše společenství", kdo tam patří?
 • Kdo se zdají být či skutečně jsou "vzdáleni", "zraněni", "neslyšeni"?
 • Kdo od nás chce, abychom putovali společně? Kdo nám v tom fandí?
 • Kdo putují po stejné cestě, a to i za hranicemi církve / farnosti / společenství?
 • Kteří lidé či které skupiny jsou u nás opomíjeny, ať už úmyslně, či prakticky?
 • Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky na cestě? 
 • Jaká je moje úloha ve společenství církve? Kam volá Duch sv. mě osobně?
 • Co konkrétního můžeme v místní církvi / ve farnosti / ve společenství udělat pro to, abychom jako součást společné cesty vnímali i ty, kteří byli doposud spíše na kraji cesty? 

Jste zváni k následujícím krokům duchovního komunitního rozlišování (může vám v tom pomoci metodika pro skupinky):

 1. Ptejte se sami sebe a sdílejte se s druhými: V tichu naslouchejte svému srdci a v rozhovoru sdílejte ovoce svého naslouchání s druhými.
  • Jaké zkušenosti v naší místní církvi / v naší farnosti / našem společenství nám vyvstávají na mysli či se dotýkají našeho srdce ve světle výše uvedených otázek?
  • Které z těch zkušeností jsou oživující, přinášející pokoj, kreativitu a naději?
  • Které naopak umrtvující, vedoucí ke smutku, rozdělení, strnulosti či beznaději?
 2. Naslouchejte druhým a sdílejte se s nimi o tom: Mluvte ve skupině o tom, co vás ve sdělení druhých zasáhlo, a co jste si při naslouchání druhým uvědomili jako nový vhled do diskutované otázky.
  • Jak nás osobně zasahují zkušenosti druhých, kterým nasloucháme?
  • Jaké radosti či jaký nepokoj v nás tyto zkušenosti, kterým nasloucháme, vyvolávají?
  • S jakými obtížemi a překážkami bylo třeba se v jejich souvislosti vypořádat?
  • Jaké plody tyto zkušenosti přinesly či jaká zranění vynesly na světlo?
  • K jakým vhledům nás toto vzájemné sdílení zkušeností vede?
 3. Ptejte se po další společné cestě: Společně se ptejte, k čemu konkrétnímu vás Duch svatý vede, co to prakticky znamená pro vaši další společnou cestu.
  • Kde v těchto zkušenostech pro nás zaznívá hlas Ducha?
  • Co z toho, co zaznělo, má být potvrzeno a upevněno? Co naopak musí projít nějakou změnou?
  • Na čem se ve skupině shodneme? Jaká témata nás naopak rozdělují?
  • Jaké menšinové hlasy k nám mohou prorocky promlouvat?
  • Jaké cesty se nově otevírají pro naší místní církev / farnost / společenství? Které první kroky mají být učiněny?

Biblická inspirace Mk 10,46-52 "Na kraji cesty" (kompletně pro všechny odstíny viz příručka Biblické inspirace .pdf):

Kdo jsou Bartimaiové mého života? Kdo sedí „na kraji“ mé vlastní životní cesty? Cesty mé farnosti, mé církve? Proč nejdou spolu s námi? Co je oslepilo? Co je ožebračilo? Proč jsme si toho my sami nevšimli včas? Otravuje nás jejich křik? Jejich touha po Ježíši bez církve? Kde a kdy jsme my sami je okřikovali, umlčovali? Co nám k tomu všemu říká Ježíš? „Zavolejte ho!“ Chceš-li poslechnout toto Ježíšovo slovo, zavolej někomu z těch, kteří se ti před chvilkou vynořili na mysli jako tví Bartimaiové. Zatelefonuj mu. Napiš mu. Navštiv jej. Pošli mu zprávu… Najdi prostě nějaký způsob, jak mu – v jeho jazyku a jemu srozumitelně – říci: „Buď dobré mysli, volá tě!“ Nabídni mu setkání. Řekni mu, že se papež František zajímá o jeho zkušenost s církví. O jeho bolesti. O jeho radosti. A že se o něj zajímáš i ty. Ostatní pak už nech na něm a na Ježíši. Ale připusť v sobě ten zázrak, že se z party nevrlých a ve svých vlastních kolejích zaběhlých učedníků stane skupinka lidí kolem Ježíše, která je pohostinná, zvoucí a zajímající se o druhé

K poslechu:

Kompletní infobalíček ke stažení:

Všechna témata v jednom souboru:

Podněty k naslouchání:

Formulář pro zápis podnětů ze skupinek:

Kam dál?