10. Synodální formace

10. Synodální formace

Synoda o synodalitě

Základní otázka

Podle přípravného dokumentu synodu o synodalitě (čl. 26) je základním tématem, na které se mají soustředit konzultace v Božím lidu, následující (dvoj)otázka:

Synodální církev při hlásání evangelia "putuje společně":

Jak toto "společné putování" prožíváme dnes v naší místní církvi (farnosti, komunitě, společenství, hnutí, diecézi)?

K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, abychom v tomto "společném putování" nadále rostli? 

Tuto otázku po "společném putování" můžeme rozvíjet pohledem na různé odstíny synodality, jako např.:

(Pozn.: Formulace níže uvedených otázek vznikla na základě kombinace mírně se lišících otázek v přípravném dokumentu, v realizační příručce a ve znění přizpůsobeném pro plzeňskou diecézi a dalším přizpůsobením pro potřeby chebské farnosti.)

10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY

Synodalita zahrnuje otevřenost a ochotu vůči změně, formaci ke spolupráci a trvalé vzdělávání se v tomto stylu života.

 • Jak jsou u nás lidé, zvláště ti, kteří zastávají nějakou roli zodpovědnosti, vzděláváni, aby byli schopni „putovat společně“?
 • Jak si můžeme vzájemně pomoci umět naslouchat, mít spoluúčast na poslání církve, angažovat se v dialogu a rozvíjet synodální styl života a služby?
 • Jaká formace je u nás ve farnosti či v diecézi nabízena k posílení schopnosti společně rozlišovat a vykonávat autoritu a vedení synodálním způsobem?
 • Jaké nástroje nám pomáhají vnímat dynamiku kultury, které jsme součástí, a jejího vlivu na náš styl života a služby v církvi obecně a v naší farnosti zvlášť?
 • Jaké další kroky můžeme coby farnost či diecéze udělat k posílení formace k synodalitě?

Jste zváni k následujícím krokům duchovního komunitního rozlišování (může vám v tom pomoci metodika pro skupinky):

 1. Ptejte se sami sebe a sdílejte se s druhými: V tichu naslouchejte svému srdci a v rozhovoru sdílejte ovoce svého naslouchání s druhými.
  • Jaké zkušenosti v naší místní církvi / v naší farnosti / našem společenství nám vyvstávají na mysli či se dotýkají našeho srdce ve světle výše uvedených otázek?
  • Které z těch zkušeností jsou oživující, přinášející pokoj, kreativitu a naději?
  • Které naopak umrtvující, vedoucí ke smutku, rozdělení, strnulosti či beznaději?
 2. Naslouchejte druhým a sdílejte se s nimi o tom: Mluvte ve skupině o tom, co vás ve sdělení druhých zasáhlo, a co jste si při naslouchání druhým uvědomili jako nový vhled do diskutované otázky.
  • Jak nás osobně zasahují zkušenosti druhých, kterým nasloucháme?
  • Jaké radosti či jaký nepokoj v nás tyto zkušenosti, kterým nasloucháme, vyvolávají?
  • S jakými obtížemi a překážkami bylo třeba se v jejich souvislosti vypořádat?
  • Jaké plody tyto zkušenosti přinesly či jaká zranění vynesly na světlo?
  • K jakým vhledům nás toto vzájemné sdílení zkušeností vede?
 3. Ptejte se po další společné cestě: Společně se ptejte, k čemu konkrétnímu vás Duch svatý vede, co to prakticky znamená pro vaši další společnou cestu.
  • Kde v těchto zkušenostech pro nás zaznívá hlas Ducha?
  • Co z toho, co zaznělo, má být potvrzeno a upevněno? Co naopak musí projít nějakou změnou?
  • Na čem se ve skupině shodneme? Jaká témata nás naopak rozdělují?
  • Jaké menšinové hlasy k nám mohou prorocky promlouvat?
  • Jaké cesty se nově otevírají pro naší místní církev / farnost / společenství? Které první kroky mají být učiněny?

Biblická inspirace Mt 2,1-12 "A dali se na cestu..." (kompletně pro všechny odstíny viz příručka Biblické inspirace .pdf):

Pro tento poslední odstín synodality může být dobrou inspirací motto plzeňské diecéze pro rok 2022: „A dali se na cestu…“ (Mt 2,9). Může nám být povzbuzením k vytrvání na společné cestě a k otevřenosti třem jejím rozměrům, které připomněl plzeňský biskup Tomáš ve svém novoročním pastýřském listu: (1) mudrci se nechali vést Kristovou hvězdou; (2) mudrci šli společně za společným cílem i při vší jejich rozmanitosti; (3) mudrci byli schopni uznat, že jdou špatnou cestou, a zkorigovat svůj směr. Nestačí se tedy jen nově na společnou cestu vydat, ale také na ní vytrvat a během ní se znovu a znovu: (1) učit se vnímat znamení doby (tj. učit se „číst“ dnešní společnost a rozumět jí) a světlo Božího slova (tj. učit se číst Boží slovo a rozumět mu v kontextu tehdejší i dnešní doby); (2) učit se respektovat, či dokonce vítat a podporovat rozmanitost darů jednotlivců i skupin v církvi i v širší společnosti a zároveň tuto rozmanitost žít jako vzájemné obohacení na cestě za společným cílem; (3) učit se uznat, že jsme někde šli do slepé uličky, obrátit se a vrátit se na společnou cestu vedoucí k cíli.

K poslechu: 

Kompletní infobalíček ke stažení:

Všechna témata v jednom souboru:

Podněty k naslouchání:

Formulář pro zápis podnětů ze skupinek:

Kam dál?