Synoda o synodalitě - farnost

Synoda o synodalitě - farnost

Synoda o synodalitě

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

Přípravný dokument Synody o synodalitě, čl. 32

Aktuální možnosti setkávání na cestě

 • Osobní rozhovory s lidmi na "okraji": Pro přípravu k setkávání se v synodních skupinkách doporučujeme vést osobní rozhovory v duchu naslouchání s lidmi, kteří patří do naší osobní "bubliny" (příbuzní, přátelé, spolupracovníci, spolužáci), ale nechodí do kostela, nenáleží k naší farnosti či nejsou ani katolíky či křesťany. Lze k tomu také použít "tahák", který je vám k dispozici jako dokument 13 Synoda: Osobní rozhovory (ke stažení na farnostcheb.cz/synodnidokumenty)
 • Synodní online skupinka: Pro všechny, kteří se z jakýchkoli důvodů nechtějí účastnit synodních setkávání "naživo", nabízíme (po přihlášení do pondělka) virtuální prostor pro sdílení synodních témat, a to každý čtvrtek od 19 do 20 hod. Podrobnosti se dozvíte po kliknutí na farnostcheb.cz/synodaonline
 • Setkání synodní skupinky s Evou Kolafovou: každou středu od 9:00 i pro další příchozí otevřené společenství diskutující synodní témata (viz farnostcheb.cz/synoda) - info u Evy Kolafové (tel. 731 619 729, nebo charita@farnostcheb.cz) - prosíme o dodržování protiepidemických opatření; účast je bez předchozího přihlášení
 • Setkání synodní skupinky s Petrem Hruškou: každou středu od 19:00 otevřený prostor pro sdílení synodních témat (viz farnostcheb.cz/synoda) - info u Petra Hrušky (tel. 608 656 557, nebo farar@farnostcheb.cz) - prosíme o dodržování protiepidemických opatření a o přihlášení vaší účasti vždy do pondělí, které předchází tomu kterému setkání, na výše uvedeném telefonu či mailu
 • Setkání synodní skupinky s Ivanou Čamkovou: tři každoměsíční setkání pro ty, kteří nemají tolik času, ale chtějí při setkáních navazovat na minule probrané, se konají každou třetí středu v měsíci, tj. tuto středu 19. 1., pak 16. 2. a 16. 3. - info u Ivany Čamkové (tel. 739 341 070) - prosíme o dodržování protiepidemických opatření; skupinka je otevřená po předchozí domluvě s Ivanou
 • Další informace jsou vám k dispozici u farních synodních průvodců, Evy Kolafové (tel. 731 619 72), Ivany Čamkové (tel. 739 341 070) a Martina Svatka (tel. 608 828 423), nebo na synoda@farnostcheb.cz

Papež František se o naše zkušenosti opravdově zajímá, takže máme nyní jedinečnou příležitost se s ním o ně podělit a byla by škoda to nevyužít. Ale jak se píše přípravném dokumentu:

„Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu“ (čl. 32).

Podnětné materiály k synodě jsou vám k dispozici v tištěné podobě v kostele i na faře (Pozvání na cestu, Základní otázky, Setkávání skupinek, Tvůrčí přístupy). Kompletní informace, včetně těchto a dalších materiálů ke stažení, pak najdete na farnostcheb.cz/synoda.

K dispozici, zvláště pokud byste chtěli např. rozběhnout vlastní skupinku, nebo pokud byste chtěli témata synody probírat ve vašem zaběhlém společenství, vám jsou také farní průvodci na cestě, Eva Kolafová, Martin Svatek a Ivana Čamková, které můžete kontaktovat buď osobně nebo mailem na synoda@farnostcheb.cz.   

Svědectví o společné cestě ve farnosti:
Další důležité termíny:
 • 9. – 10. října 2021 zahájení v Římě
 • 17. října 2021 zahájení v katedrále a farních kostelích
 • 6. listopadu 2021 setkání koordinátorů procesu z farnosti
 • listopad až březen setkávání nejrůznějších skupinek
 • Březen: Závěr synody ve farnosti
 • do konce března odeslání všech výstupů ze setkání
 • 2. dubna 2022 diecézní synodální shromáždění
 • 15. května 2021 odeslání zprávy za diecézi

Celkový harmonogram synody najdete ZDE

Pomůcky ke scházení skupinek:
 • KLIKNI Infobalíček "5 v 1": Pozvání, Témata, Skupiny, Kreativita, Bible
 • KLIKNI Infoleták obsahující základní informace o synodálním procesu
 • KLIKNI Základní informace a pozvání na společnou cestu (.pdf)
 • KLIKNI Pastýřský list biskupa Tomáše k zahájení synody 17. října 2021
 • KLIKNI Modlitba za synodu Adsumus Sancte Spiritus
 • KLIKNI Základní otázka synody a deset okruhů ke konzultacím
 • KLIKNI Pomůcka k moderování a průběhu setkání synodálních skupinek
 • KLIKNI Pomůcka ke kreativním přístupům k naslouchání
 • KLIKNI Pomůcka pro lectio divina k jednotlivým "odstínům synodality"
 • KLIKNI Tahák pro vedení osobních rozhovorů s lidmi na "okraji" 
 • KLIKNI Prezentace Synody o synodalitě (.pptx)
 • KLIKNI Prezentace Synody o synodalitě (.pdf)
 • KLIKNI Přípravný dokument synody
 • KLIKNI Podněty k synodální cestě od Petra Hrušky (AUDIO)
 • KLIKNI Podněty k synodální cestě od Josefa Prokeše (VIDEO)
Úkoly synodních průvodců chebské farnosti:
 • Představení synodálního procesu farnosti (s využitím této prezentace)
 • Iniciace a doprovázení vlastní synodální skupinky
 • Iniciace a povzbuzování ke vzniku dalších skupinek (nových či již existujících)
 • Poradenství při vzniku nových synodálních skupinek
 • Zácvik průvodců stávajících skupin i nových synodálních skupinek
 • Vyhledávání a zácvik spolupracovníků pro naslouchání v netypických prostředích
 • Registrace synodních skupinek ve farnosti a doprovázení jejich průvodců
 • Předávání výstupů ze skupinek diecézním koordinátorům
 • Vnášení tématu synody do života farnosti při nejrůznějších příležitostech
 • Zprostředkovávání podnětů od diecézních synodních koordinátorů
Kontakty na synodní průvodce chebské farnosti:

Eva Kolafová, Ivana Čamková, Martin Svatek

Kontakty na diecézní synodní koordinátory:
Jana Černíková (jana.cernikova@bip.cz) a Jindřich Fencl (jindrich.fencl@bip.cz)
Kontakty na národní synodní koordinátory:

Prokop Brož, Roman Czudek, Josef Mikulášek, Hana Pohořalá, Stanislav Přibyl, Robert Svatoň

Kontakty na Generální sekretariát Synody biskupů:

Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi

Více viz zde: