Základní údaje o Farní charitě Cheb

Základní údaje o Farní charitě Cheb

V následujících sekcích najdete základní údaje o Farní charitě Cheb:

 •  
  Identita Farní charity Cheb

  Farní charita Cheb (dále FCh Cheb) je evidovanou právnickou osobnou s vlastní právní subjektivitou v souladu se zák. 3/2002 Sb. Podle Stanov Diecézní charity Plzeň, část II., čl. 4, odst. a) je metodicky řízena Diecézní charitou Plzeň, jejíž je členem (viz také Stanovy FCH Cheb, část II, čl. 3). Jsme evidováni v Evidenci nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy České republiky.

  FCh Cheb působí na území Římskokatolické farnosti Cheb, tj. na katastrálním území obcí Cheb, D. Žandov, Milíkov, Pomezí n. Ohří, Tuřany, Odrava, Okrouhlá, Lipová a Nebanice.

  Sídlo: Farní charita ChebKostelní nám. 15, 350 02 Cheb

  Kontakty: Kontaktní místo Charity

  Vizitka a mapa: ZDE

  Začlenění: Farní charita Cheb je členem Diecézní charity Plzeň, která je členem sdružení Charita Česká republika, součásti mezinárodní sítě katolických charitativních organizací Caritas Internationalis

  Č. evidence na MK ČR: 8/1-06-715/2008-2137

  IČ: 73634409

  Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. účtu 220 699 597 / 0300

  Výroční zprávy Farmí charity najdete ZDE.

  Oblast působení: FCh Cheb působí na území Římskokatolické farnosti Cheb, tj. na katastrálním území obcí Cheb, D. Žandov, Milíkov, Pomezí n. Ohří, Tuřany, Odrava, Okrouhlá, Lipová a Nebanice.

 •  
  Poslání Farní charity Cheb

  Posláním FCh Cheb je v úzké spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb, ve spolupráci s dalšími charitativními či sociálními projekty místních obcí, neziskových organizací či církví a pod metodickým vedením Diecézní charity Plzeň pomáhat lidem v nouzi a vycházet při tom z principů křesťanské lásky.

  To konkrétně znamená: Členům místní farní obce poskytovat prostor a nástroje pro solidární sdílení materiálních statků mezi sebou navzájem tak, aby nikdo z nich netrpěl nouzi, a aby mohli v osobním životě i organizovaně v oblasti své působnosti sloužit těm, kteří trpí nespravedlností, samotou, bolestí či bídou, a poskytnout či zprostředkovat jim účinnou a přeměřenou pomoc.

  Více o poslání a vizi Farní charity Cheb se dozvíte ZDE.

 •  
  Orgány Farní charity Cheb

  Farní charita Cheb byla založena v r. 1991 jako organizační jednotka Arcidiecézní charity Praha. Po vzniku plzeňské diecéze byla z rozhodnutí plzeňského biskupa dne 28. března 1994 transformována do organizační složky Diecézní charity Plzeň. Dne 19. prosince 2007 byla Farní charitě cheb biskupem plzeňským udělena právní subjektivita (viz Zřizovací dekret FCH Cheb) a dne 6. února 2008 byla Farní charita Cheb zaevidována jako samostatná evidovaná právnická osoba na Ministerstvu kultury ČR. Jsme také evidováni v Evidenci nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy České republiky.

  Výkonným orgánem je ředitel FCH Cheb, kterého jmenuje a odvolává biskup plzeňský na návrh místního faráře a po vyjádření ředitele DCH Plzeň.

  Poradním orgánem je Rada Farní charity Cheb, kterou tvoří ředitel a čtyři až sedm zvolených členů farního společenství či pravidelných spolupracovníků FCH Cheb, které jmenuje a odvolává ředitel DCH Plzeň na návrh místního faráře, a to vždy na dva roky.

 •  
  Hospodaření Farní charity Cheb

  FCh Cheb hospodaří a spravuje majetek, který protokolárně přijala od zřizovatele nebo získala vlastní činností. Po případném zrušení přechází majetek bez likvidace na DCH Plzeň.

  Činnost všech spolupracovníků Farní charity Cheb, jejichž počet se momentálně pohybuje kolem dvaceti, je prozatím zcela dobrovolná, a to včetně funkce ředitele FCH Cheb. Výhledově uvažujeme o částečné profesionalizaci.

  Pro přehled o současném hospodaření viz sekce dárcovství a sponzoring.

 •  
  Dárci Farní charity Cheb

  Během své existence vděčí FCh Cheb mnoha dárcům, kteří svými finančními i jinými dary umožňují její službu. Dlouhodobě je naše služba podporována z grantového systému Města Cheb a z dotací na dobrovolnickou službu Ministerstva vnitra České republiky.

  Z těch, kteří nás během existence farní charity podpořili, vyjmenujme alespoň některé:

  Terea Cheb, fa Amro, fa Hasso Aš, Briga a. s., Onte x Turnov, Západočeský masokombinát Cheb, pekárna Tritia Cheb, Lázně Františkovy Lázně, fa Autoart pan Kubeš, autodopravce K. Ptáček, fa Pekařství Krschnek, Obchodní dům Prior, Cukrárna Kapucín, Květinářství Rozmarýna, Radio Egrensis, Chebský deník, Chrámový sbor Cheb, Římskokatolická farnost Cheb, Římskokatolická farnost Skalná, Římskokatolická farnost Františkovy Lázně, Pozemní stavby Cheb, Klášter Teplá, Mavex Cheb, Caritas Plavno, Květinářství Juka, Unipap plus, Klub křesťanských žen Cheb, podnikatelé Miroslav Kubeš, Ing. Milan Mikuš, Rudolf Vlček, Josef Altman, a mnoho dalších jednotlivců.

  Informace pro případné další sponzory najdete ZDE

  Výroční zprávy Farmí charity najdete ZDE