Naše historie

Seznam článků

Daniel Ladman: Betlém

Pastorační obnova "zdola"

(1989 - 1995)

Po tzv. "sametové revoluci" v roce 1989 následovala transformace ekonomiky a přechod od centrálně plánované ekonomiky k ekonomice tržní. Podíl průmyslu se od roku 1989 snížil, ve městě došlo k privatizaci podniků, začal se rozvíjet sektor služeb a z města se postupně stává administrativně a obchodní centrum.

V pastorační sféře se po roce 1989 pak také ony dříve zmíněné spodní, doposud spíše skryté obnovné proudy začínají projevovat i navenek. V prvních šesti letech po politických změnách se ukázal velký, „zdola" rostoucí potenciál chebské farnosti. Některé dodnes přetrvávající a své ovoce nesoucí aktivity byly tehdy iniciovány a poměrně samostatně vedeny samotnými farníky spíše jakoby souběžně s oficiální farní pastorací (Klub křesťanských žen, Farní charita, Spolek Maria Loreto, Zpravodaj, chrámový sbor). Díky působení P. Uhlíře pak farnost po letech prožila prostředí vstřícné pro prohlubování neformálních vztahů mezi farníky, čímž pak ve spojení s výše uvedenými aktivitami byl položen základ pro další její růst. Tato první porevoluční léta také zaznamenala silný nárůst počtu účastníků nedělních bohoslužeb (s prozatím historickým poválečným vrcholem kolem 350 návštěvníků nedělních bohoslužeb v roce 1994). Poměrně silný proud farníků však i nadále zůstal z různých důvodů navázán spíše na farnost Františkovy Lázně.

Jaké konkrétní události v životě farnosti lze zachytit pro dokreslení vývoje farnosti v těchto letech?

První porevoluční krůčky

Po politickém zvratu v r. 1989 je panem Ing. Antonem Hartem iniciována oprava Lorety, v r. 1990 vzniká Klub křesťanských žen, v r. 1992 je založena Farní charita (ředitelka Terezie Staňková). V r. 1992 je pokřtěno 15 převážně dospělých lidí. Péčí pana faráře se provádí hodně drobných řemeslných oprav a úprav na faře a v kostelích.

Vztahové oživení farnosti

Po odchodu P. Malůše se duchovní správy farnosti na 4 roky (1992-95) ujímá laskavý otec a oblíbený pastýř Stanislav Uhlíř (zvaný „Sluníčko"), jemuž vypomáhá kaplan Vladimír Hron (ten posléze odchází do Skalné). V těchto letech lze mluvit o oživení farnosti, konají se různé zahraniční poutě (např. do Lurd a La Saletty, na setkání s papežem v Praze, do jižních Čech, na Svatou Horu, do Meditační zahrady v Plzni, na Chlum sv. Máří, do Kladrub...). Bohoslužby v neděli se zpočátku konají v 8:00, 9:30 a 18:00 (resp. v zimě v 17:00 u sv. Václava) hod., od listopadu 1996 pak byla jen jedna ranní v 9:00. Sestra Pavla v r. 1992 zakládá skupinu „živého růžence". Na druhé straně se zdá, že tato první léta svobody také byla kritická pro vydrancování nepoužívaných kostelů v okolních, z Chebu spravovaných farnostech (např. Dřenice, Starý Hroznatov či Palič).

Po založení plzeňské diecéze

Po založení plzeňské diecéze (31. 5. 1993) je v Chebu biřmováno 37 věřících. Vznik plzeňské diecéze však, zdá se, život chebské farnosti příliš neovlivnil, kromě toho, že nový biskup František Radkovský se častěji ukazuje na poutních slavnostech na Loretě a pomáhá dále prohloubit započatý proces česko-německého porozumění. V říjnu 1993 se např. na Loretě za jeho účasti koná první česko-německá mše, v říjnu 1994 je vysvěcena kaple P. Marie, v říjnu 1996 je dokončena oprava kostela sv. Ducha a na přelomu let 1994/95 je založen Spolek Maria Loreto (s posláním péče o kulturní památky na Chebsku). R. 1994 je založen chrámový sbor (zprvu 17, později 30 osob), který působí dodnes pod vedením Heleny Müllerové.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.