Naše historie

Seznam článků

Daniel Ladman: Tři králové

Premonstrátská správa

(1995 - 2003)

V dalším osmiletém období (r. 1995 - 2003) pak chebskou farnost a okolí formou Společné duchovní správy spravují tepelští premonstráti, z nichž každý do farnosti přináší svůj jedinečný důraz (od ohromné lidskosti a pokory P. Augustina, učenosti P. Hroznaty, mariánské úcty P. Filipa či dalších vkladů jednotlivých kaplanů).

Z tohoto období ve farnosti také zanechalo dobrou (i když navenek ne příliš trvalou) stopu působení pracovníků pastoračního oddělení z biskupství plzeňského a jejich kurs duchovní obnovy v rámci Desetiletí duchovní obnovy v letech 1996 - 1997 či kursu pro pastorační pomocníky v letech 1997 - 1998. Část mladých v tomto období nachází zázemí v nabídce aktivit Společenství (Jan 10) z D. Žandova.

Toto vše bylo ovšem podpořeno mnohými farníky, kteří pomáhali při práci s dětmi, s mládeží, při setkávání seniorů, v charitě, na Loretě či při práci sněmovního kroužku. Dále tak vyrůstal poměrně bohatý potenciál zkušeností a ochoty. Ten však byl určitým způsobem podvázán či limitován nepřítomností nějaké spojující linie, která by aktivní jednotlivce či skupiny vedla od navázání na konkrétního kněze, spiritualitu či činnost k širší spoluzodpovědnosti za farnost jako celek. Ačkoli se farář, zvláště ve druhé části premonstrátské éry, řízení farnosti ujímají mnohem pevněji a kaplani oslovují část mladých, většina dříve „zdola" vzniklých aktivit trvá i nadále víceméně paralelně k oficiálním strukturám zaměřeným v tomto druhém období převážně na slavení liturgie a poutní pastoraci.

Zdá se také, že se během tohoto období dále vršily dluhy v oblasti správy chebských i okolních kostelů (kromě Lorety), stavu chebské fary, způsobu materiální administrativy farnosti či vztahů se širší občanskou společností.

Jaká jsou k dispozici konkrétní historická pastorační data, kterými lze ilustrovat toto období?

Premonstrátská SDS

Nový diecézní biskup František Radkovský v r. 1995 po domluvě s tepelskými premonstráty zřizuje v Chebu „Společnou duchovní správu" (SDS), jejíhož moderování se ujímá Augustin Ján Kováčik, O.Praem. Byl ve farnosti sice jen necelé dva roky (1995-97), ale, jak čteme ve farní kronice, „zapsal se do srdcí Chebanů nezapomenutelným dojmem. Zaujal svou pokorou, skromností, opravdovostí, nepředstíranou láskou k Bohu i lidem." Za jeho éry, avšak opět spíše „zdola", iniciativou samotných farníků, vzniká dodnes vycházející Zpravodaj chebské farnosti, jehož první číslo vyšlo péčí paní Aleny Kovaříkové v září r. 1996. Dalším členem SDS je v této době Hroznata František Janoušek, O.Praem., který farnost obohacuje svojí vzdělaností v Bibli, liturgii a krásné literatuře.

V tomto období lze ve farnosti zaznamenat rozvinutí mariánské úcty, pokračování oživování Lorety, rozvoj práce s ministranty, akce a výlety s dětmi, aktivizaci skupiny chebských rodin či pořádání kursu duchovní obnovy v rámci Desetiletí duchovní obnovy (podzim 1996 - léto 1997, pastorační oddělení biskupství).

Farář a jeho kaplani

Po tomto krátkém rozjezdu se pak na 6 let (1997-2003) farnosti ujímá Filip Lobkowicz, O.Praem., kterému v Chebu, Skalné, Plesné a Lubech postupně vypomáhají kaplani Gilbert Josef Matuška, O.Praem., Reginald Větrovec, O.Praem., Marian Pavel Slunečko, O.Praem., Šimon Polívka a Maciej Žiarski. Na faře ve Skalné bydlí trvalý jáhen Jiří Schwarz, který ve spolupráci s P. Lobkowiczem a jeho kaplany spolupracuje v pastoraci dětí a mládeže a vypomáhá bohoslužbami slova.

V letech 1997 - 1998 se v Chebu pod vedením pastoračního oddělení biskupství koná formační kurs pro pomocníky v pastoraci (přihlášeno 39 osob, pravidelně 16 osob). V r. 1997 je na Loretě biřmováno 27 věřících. Ředitelkou farní charity se v r. 1998 stává Brigita Loosová (od r. 2001 každoroční pořádání Tříkrálové sbírky, v r. 2003 otevření Centra sv. Alžběty).

Jestliže P. Filip, obdařen fenomenální pamětí na jména, ve farnosti a okolí rozvíjí především poutě, mariánskou úctu, osobní eucharistickou zbožnost a kontakty se zahraničím (spolupráce kolem Lorety, Spolek Maria Loreto má v r. 2000 přes 80 členů, ing. Anton Hart dostává v dubnu 2003 papežský Řád sv. Silvestra), jednotliví kaplani přinášejí vždy navíc něco svého (někteří si nacházejí cestu spíše ke starším, jiní k mladým).

S výukou náboženství pomáhá Hedvika Denková a Václava Michalová (1996 kolem 50 dětí, pak kolem 30). V květnu 2003 do Chebu nastupuje Nguyen Van Dang jako pastorační asistent pro vietnamskou pastoraci. V červnu 2003 je ukončena práce sněmovního kroužku, který se po několik let scházel a rokoval o sněmovních tématech pod vedením Jiřího Pospíšila.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.