Identita, krédo a poslání

Seznam článků

Identita

„Kdo jsme?"

„Okusili jste, že Pán je dobrý... Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy jste živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista... Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla" (1 Pt 2,3-5.9).

Tento nádherný biblický text nás uvádí v úžas nad tím, kým jsou křesťané v Božích očích. Proto se i my, s hrdostí i bázní, odvažujeme chápat naši farnost jako ikonu Trojice:

 • putující lid Boží (spolu s celým lidstvem i stvořením putující dějinami na cestě k Otci),
 • tělo Kristovo (ve službě Kristovu evangeliu doplňující se v různých darech a službách) a
 • chrám Ducha (v modlitbě a naslouchání otevřeni proudu vanutí a inspirace Ducha).

Mluvíme-li obecně o „chebské farnosti", máme tím na mysli dvojí:

1. Místní farnost jakožto základní územní pastorační jednotka římskokatolické církve,

 • která je biskupem plzeňským svěřena do pastýřské péče faráři a týmu jeho spolupracovníků,
 • skrze slavení eucharistie v jednotě praxe a nauky s místním a s římským biskupem začleněna do společenství celosvětové katolické církve a
 • povolána naplňovat své poslání vůči všem lidem žijícím na jejím území v nejrůznějších prostorách života (osobního, rodinného, společenského, studijního, pracovního, kulturního, politického).

2. Farní obec jakožto společenství Kristových učedníků a učednic,

 • kteří mezi sebou vytvářejí otevřené společenství závazných vztahů,
 • v naslouchání Božímu slovu a v modlitbě rostou ke svatosti a
 • na základě darů a schopností každého spolupracují ve vzájemně se doplňujících službách,

aby tak mohli uprostřed lidí na území farnosti a ve svých vlastních životech ať jsou kdekoli

 • vděčně slavit tajemství Boží lásky zjevené v Kristu a přítomné v Duchu svatém,
 • účinně sloužit potřebným a chudým dnešního světa a
 • odvážně svědčit o vykoupení v Kristu a nabídce spásy pro všechny lidi.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.