Novinky z Charity

Služba Farní charity Cheb v roce 2011

V souvislosti s pozváním k účasti na Postní almužně a s prosbou o pravidelnou finanční podporu farní charity se někteří mohou ptát, v čem vlastně služba naší farní charity spočívá a čemu se naše charita po celý loňský rok věnovala. Přehled Evy Kolafové se na tyto otázky snaží odpovědět.

Poslání farní charity

Farní charita Cheb (dále FCh) je jedním z nástrojů pro zabezpečení diakonického poslání chebské katolické farnosti. Má členům farní obce poskytovat prostor a nástroje pro solidární sdílení materiálních statků a služby lásky mezi sebou navzájem tak, aby nikdo netrpěl nouzi, a aby mohli osobně i organizovaně sloužit darem Kristova života všem lidem v oblasti své působnosti, kteří trpí jakoukoli nespravedlností, samotou, bolestí či bídou, a poskytnout či zprostředkovat jim účinnou a jejich situaci přeměřenou pomoc.

Posláním Farní charity Cheb je v úzké spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb, ve spolupráci s dalšími charitativními či sociálními projekty místních obcí, neziskových organizací či církví a pod metodickým vedením Diecézní charity Plzeň pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.

Služby FCh se v roce 2011 realizovaly ve střediscích či projektech Služba starým a nemocným, Kontaktní místo Charity a Dobrovolnické centrum a v dalších podpůrných službách takto:

Služba starým a nemocným a jejich rodinám

Farní charita Cheb organizuje následující vlastní dobrovolnické návštěvní, podpůrné či svépomocné služby pro lidi staré, nemocné, osamělé, s handicapem, umírající a jejich rodiny.

Návštěvní služba: FCh ve spolupráci s pastorační službou chebské farnosti a dobrovolnickým centrem organizuje návštěvní službu nabízející osobní návštěvy a doprovázení vážně nemocných, osamělých či umírajících v zařízeních zdravotní či sociální péče nebo v domácnostech. Takto během roku 2011 bylo pravidelně navštěvováno kolem 100 klientů, především v Léčebně dlouhodobě nemocných Amica, v Domově pro seniory Dragounská v Chebu a v Domově pro seniory Skalka. Další klienti jsou pak navštěvováni nepravidelně podle potřeby. Naši pracovníci v rámci této služby pak během roku měli poradenský či podpůrný kontakt s několika rodinami umírajících.

Aktivizační služby: Projekt nabízející ve spolupráci s dobrovolnickým centrem aktivizační služby zatím především pro klienty Domova pro seniory Cheb v Dragounské ulici a částečně také pro klienty Domova pro seniory Skalka, při kterých se naši spolupracovníci snaží seniorům zprostředkovávat radost ze života, kulturní či duchovní zážitky či rozvíjet jejich vlastní kreativitu.

Farní taxi: Dobrovolná taxislužba využívající služebních aut chebské farnosti k dovezení farníků na bohoslužby či k jejich rozvezení po nich. Příležitostně je tato služba využívána i pro další akutní potřeby ve farnosti.

Skupina Sasanka: Tato svépomocná skupina se během roku 2011 pravidelně scházela na faře a nabízela prostor pro sdílení radostí a starostí maminkám dětí s psychickým či kombinovaným postižením. V roce 2011 bylo se Sasankou v kontaktu 7 maminek, z nichž některým farní charita zprostředkovala osobní či finanční poradenství v náročné rodinné či osobní situaci.

Spolupráce s Hospicem sv. Jiří pokračovala i v roce 2011. Někteří ze spolupracovníků FCh Cheb pracují jako členové tohoto občanského sdružení, jiní finančně podporují projekt založení domácího hospice v Chebu. Na podzim jsme pomohli při přípravě benefičního golfového turnaje „Paliacup“ v Lubech a trvale pomáháme při zviditelňování činnosti tohoto sdružení a při jeho vzdělávacích aktivitách.

Spolupráce s občanským sdružením Nedoklubko: V loňském roce jsme navázali volnou spolupráci s občanským sdružením Nedoklubko, jehož cílem je pomáhat rodinám s předčasně narozenými dětmi, pro které naše farnice i další dobrovolnice pletou oblečky na miminka.

Charitní živý růženec: Tzv. „živý růženec“ přešel od paní Terezie Staňkové pod křídla FCh, kde můžete získat informace o tom, jak funguje a jak se můžete připojit.

Kontaktní místo Charity

Kontaktní místo Charity i v roce 2011 pokračovalo v zajišťování kontaktu s veřejností, zprostředkovávalo osobní či telefonické základní pastoračně-sociální, protidluhové či hospicové poradenství a koordinovalo především následující projekty, aktivity a služby. Koncem roku 2011 bylo kontaktní místo Charity spojeny s kontaktním místem farnosti a vzniklo tak Kontaktní místo Farnosti a Charity s kontaktními hodinami každé pondělí a každou středu od 9:00 do 17:00 v přízemí farního domu v Chebu.

Poradenství: Kontaktní místo Charity v roce 2011 ve spolupráci s týmy Noclehárny Betlém (služba lidem bez přístřeší), Kontaktního centra Kotec (protidrogová prevence) a sociálního oddělení Města Cheb poskytlo pastoračně-sociální poradenství, protidluhové poradenství, hospicové doprovázení rodin či zprostředkovalo odborné poradenství v různých krizových situacích přibližně 35 osobám.

Vzájemná výpomoc: Pracovníci farní charity evidují různé potřeby a nabídky pomoci z nejrůznějších oblastí činnosti (domácí práce, hlídání dětí, vaření, nákupy, zahradní práce, různé drobné opravy, složení uhlí apod.) a snaží se tyto potřeby a nabídky vzájemně propojovat.

Minipůjčovna pomůcek: Na kontaktním místě Charity je pro návštěvní službu u dlouhodobě nemocných či umírajících a pro farníky k dispozici minipůjčovna různých zdravotnických rehabilitačních podpůrných pomůcek.

Dobrovolnické centrum

Středisko zajišťuje získávání, prověřování, školení, smluvní zajištění a supervizi dobrovolníků jak pro vlastní programy farní charity, chebské farnosti a noclehárny Betlém, tak pro další neziskové či příspěvkové organizací nebo fyzické osoby. Naše DC při FCh Cheb v průběhu roku 2011 evidovalo cca 50 dlouhodobě aktivních dobrovolníků pro programy:

Bolest a moudrost: Program zprostředkovávající zapojení dobrovolníků do návštěvní služby nemocným a aktivizační služby pro seniory realizované naší farní charitou v LDN v Chebu, v Domově pro seniory v Dragounské ulici v Chebu, v Domově pro seniory Skalka či v domácnostech na území farnosti.

Sasanka: Program zprostředkovávající zapojení dobrovolníků do služby výpomoci s hlídáním dětí při setkáních svépomocné skupiny Sasanka, pro rodiče dětí s psychickým či kombinovaným postižením, případně také zprostředkovávající jednorázovou či pravidelnou výpomoc v domácnostech či na společných akcích.

Martinův plášť: V rámci tohoto programu mohou dobrovolníci spolupracovat s týmem Noclehárny Betlém Diecézní charity Plzeň na zajišťování služeb v Denním centru sv. Alžběty, sociální výpomoc a hygienickou očistu.

Dědictví otců: Program realizovaný ve spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb a spolkem Maria Loreto, v jehož rámci je možné se zapojit do služeb, které umožňují zpřístupnění a ochranu kulturních objektů na území farnosti, především kostela sv. Mikuláše v Chebu a poutního místa Maria Loreto ve Starém Hroznatově.

Ferda Mravenec: Program snažící se získávat dobrovolníky schopné pružně a rychle reagovat na různé nepokryté potřeby „práce všeho druhu“, které se vyskytnou v rámci služby charitního kontaktního místa. Počty dobrovolníků v tomto spíše neformálním programu neevidujeme.

Tříkrálová sbírka: Program zaměřený na získávání dobrovolníků pro zajištění charitního fundraisingového projektu Tříkrálová sbírka. V roce 2011 bylo do projektu zapojeno cca 100 dobrovolníků (z toho 24 vedoucích skupinek).

Rozvoj dobrovolnictví: Tento projekt je zaměřen k podpoře rozvoje veřejně prospěšného dobrovolnictví na Chebsku a je zajišťován vedoucí dobrovolnického centra a supervizory ve spolupráci s Radou dobrovolnických center regionu soudržnosti Severozápad.

Důležité akce a události v roce 2011

Leden

§ realizovali jsme Tříkrálovou sbírku v Chebu a okolí, letos ve spolupráci

 s o. p. s. Útočiště

Únor

§ navázali jsme spolupráci s o. s. Kotec Mariánské Lázně, kde se věnují dobrovolníci práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí

§ vyhlásili jsme ve farnosti sbírání použitých známek

Březen

§ zapojili jsme se do celostátní akce Národní týden trénování paměti přednáškou pro veřejnost o výhodách a možnostech trénování paměti

§ přednáška na VOŠ zdravotní o činnosti DC a FCh

Duben

§ navázali jsme spolupráci s o. p. s. Dolmen, agenturou pro chráněné bydlení, u níž dobrovolníci pomáhají se začleňováním klientů do běžného života

§ setkání se zaměstnanci LDN Amica centrum – vzájemná výměna informací k dobrovolnické službě poskytované klientům LDN

Květen

§ pomáhali jsme při organizování Noci kostelů v Chebu

§ zahájili jsme šestitýdenní kurz Trénování paměti pro seniory

§ na ZUČ v Chebu přednáška o činnosti DC při FCh Cheb

§ pomáhali jsme při realizaci dobročinného bazaru v o. s. Joker, kde část utržených prostředků byla věnovaná na podporu služeb FCh

Červen

§ realizovali jsme druhý ročník benefiční akce Poutní maraton

§ akce Dobrej den – dvoudenní výlet na hrad Hauenštejn pro koledníky a spolupracovníky Tříkrálové sbírky

§ setkání s dobrovolníky z Noci kostelů a Poutního maratonu

Srpen

§ zahájili jsme spolupráci s o. s. Nedoklubko, které se věnuje péči o nedonošené děti a jejich rodiny

Září

§ přednáška na VOŠ zdravotní o činnosti DC a FCh

§ 2 přednášky na 6. základní škole Cheb o činnosti DC a FCh pro žáky 2. stupně

§ pomoc s organizací Paliacupu v Lubech na podporu hospicového hnutí v Chebu

§ pomáhali jsme s organizací a zúčastnili jsme se Svatováclavského běhu ve Františkových Lázních, kde vybrané startovné bylo věnované na podporu služeb FCh

§ koncert pro klienty LDN Amica centrum

Říjen

§ začal na faře podzimní kurz Trénování paměti pro seniory

§ zúčastnili jsme se Waldsassenského městského běhu, z něhož část výtěžku ze startovného jsme obdrželi jako příspěvek na služby FCh

§ pořádali jsme výtvarné dopoledne pro seniorky z farnosti a maminky zapojené do svépomocné skupiny Sasanka

§ zúčastnili jsme se benefičního koncertu pro charitu v Praze, jehož výtěžek byl věnován na podporu dobrovolnických aktivit a na boj proti dětské podvýživě v Ugandě

Listopad

§ pořádali jsme ve spolupráci s VOŠ Cheb a dalšími neziskovými organizacemi Chebskou cestu za dobrem – akci sloužící k propagaci dobrovolnictví v Chebu a okolí

§ pomohli jsme uspořádat adventní výtvarné odpoledne pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, které navštěvují nízkoprahový klub Útočiště

§ zúčastnili jsme se výjezdního zasedání Rady dobrovolnických center

Prosinec

§ ve spolupráci s farníky jsme realizovali již tradiční akci Strom splněných přání pro klienty Noclehárny Betlém a pro klienty Domova pro seniory Dragounská

§ s dětmi ze 6. základní školy jsme uspořádali vánoční pásmo pro klienty DPS Dragounská a s dětmi ze 3. základní školy vánoční koncert v LDN Amica centrum

§ uspořádali jsme besedu s ředitelkou o. s. Nedoklubko, kde si převzaly zástupkyně tohoto občanského sdružení upletené oblečky na miminka a předaly nám poděkování a osvědčení o spolupráci

na Štědrý večer jsme pro osamělé přichystali společnou večeři na faře a pro klienty Nízkoprahového denního centra jsme zabezpečili slavnostní večeři u nich v denním centru                                     

eko

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.