Podle rubrik

Spolupráce na Božím díle

Seriál pastoračních reflexí o šesti základních „parketách" poslání farnosti (slavení, služba, svědectví, svatost, společenství, spolupráce) dnes pokračuje přemítáním o poslední ze tří klíčových „parket“ vnitřního života farnosti nazvané spolupráce na Božím díle.

V jádře zdravě se rozvíjející farnosti je vždy farní obec rozvíjející mnohotvárnou spolupráci v Ježíšově jménu na základě různosti darů, jejíž členové jsou „spolupracovníci na Božím díle“ (1 Kor 3,9), a tak se připojují ke Kristu, který řekl: „Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne“ (Mk 9,37).

Podobně jako u parkety „společenství“, i zde jde jak o „vnitřní“, tak o „vnější“ rozměr spolupráce na růstu Božího království. Jaké charakteristiky jsou typické pro takto zralou farní obec prakticky rozvíjející fakt, že „každému je dán zvláštní projev Ducha, aby mohl být prospěšný“ (1 Kor 12,7)?

  • Služba na základě darů: Velká část členů farní obce jsou to lidé žijící v souladu se svým duchovním obdarováním a přirozenými schopnostmi, a proto také ve farnosti i v dalších svých životních prostorech (rodina, zaměstnání, škola, zábava, kultura, politika...) dávají tyto dary a schopnosti do služby rozvoje Božího království právě tam, kde k tomu jsou uschopněni.
  • Propojení s liturgií a modlitbou: Ve farnosti jsou pravidelné příležitosti k liturgickému slavení pověření k jednotlivým službám, stejně jako jsou podporovány příležitosti k přímluvným modlitbám za požehnání pro konkrétní služby (např. povzbuzování starých a nemocných k přímluvě za konkrétní služby a projekty).
  • Rozlišování při rozvoji služeb: Farnost své povolání ke konkrétním službám nerozlišuje jen podle toho, jaké jsou v obci potřeby, ani pouze podle toho, co farníky baví, ale na základě citlivého vnímání tvůrčího napětí mezi zakoušenými potřebami, přijatými obdarováními a přirozenými možnostmi.
  • Prostory k rozlišování a růstu: K tomuto rozlišování a k praktické formaci ke službě jsou ve farnosti pravidelně vytvářeny prostory, kde je nabízeno potřebné osobní i týmové poradenství pomáhající nalézt, uplatnit a dále rozvíjet obdarování a schopnosti jednotlivých farníků i různých farních skupin (např. různé formační semináře, semináře o rozlišování duchovních darů a povolání, prostor svobody pro experimentování v různých službách či osobní supervize a doprovázení v terénu apod.).
  • Partnerská spolupráce: Ve farnosti existuje zásadní otevřenost jednotlivých farníků či celých skupin ke spolupráci s dalšími lidmi, projekty či organizacemi uvnitř i vně farnosti (oblasti ekumeny, kultury, neziskovek, politiky, charity apod.), kteří jsou ochotni spolupracovat na společném dobru na základě vzájemného doplnění se vlastních specifických obdarování a schopností všech zúčastněných.
  • Tříbarevná zralost služebníků: Jednotliví spolupracovníci jsou postupně a cíleně doprovázeni a také rostou ve zralé osobnosti charakterizované vyvážeností mezi reflexivní stránkou služby („hlava“, zelená), citově-vztahovou stránkou služby („srdce“, modrá) a činnou stránkou služby („ruka“, červená).
  • Tříbarevné spektrum darů: Ve farnosti jako celku je přítomna otevřenost a vytvářen prostor pro celé spektrum darů: jak pro zdánlivě přirozené („zelené“, „stvořitelské“) dary či schopnosti (např. dary kreativity, muzikálnosti, moudrosti, poznání, pohostinnosti, zručnosti apod.), pro více činorodé („červené“, „kristovské“) služebné dary (např. dar prosté služby, osobní asistence, činného milosrdenství, pastýřského vedení, poradenství, organizování, evangelizace, vyučování apod.), tak i pro výrazněji charismatické („modré“, „duchovní“) dary (např. dar chudoby, celibátu, modlitby za uzdravení, modlitby v jazycích, rozlišování duchů, proroctví apod.).

Otázky k zamyšlení či rozhovoru:

1. Jaká je moje představa o „ideálním faráři“? Blíží se spíše představě všestranného supermana, který umí všechno, nebo obrazu člověka schopného nechat silnými stránkami ostatních nechat ve společné službě doplňovat to, co jemu samotnému chybí?

2. Jak se ve své osobním životě a službě doplňuji s ostatními? Jaké pozitivní či negativní zkušenosti s „týmovou spoluprací“ si nesu z rodinného či pracovního života? Jak ovlivňují mé zapojení se ve farnosti?

3. Jaké jsou mé osobní (1) duchovní dary, (2) touhy srdce či přirozené sklony, (3) přirozené schopnosti a talenty, (4) osobnostní temperament a (5) zkušenosti a znalosti? Jaká služba pro Boží království odpovídá souhrnu tohoto všeho? Jakým způsobem se tuto službu snažím realizovat? Jakou k tomu dostávám či nedostávám podporu ve své farnosti? Jak tuto podporu hledám či využívám?

Petr Hruška

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.