Podle rubrik

Pastýřské vedení

V našem seriálu nám po šesti základních „parketách" poslání farnosti (slavení, služba, svědectví, svatost, společenství, spolupráce) nyní ještě zbývá prozkoumat tři podpůrné nástroje: pastýřské vedení (správa), organizační řízení (struktury) a hospodaření s majetkem (správcovství).

V této pastorační reflexi se zaměříme na první z nich, pastorační vedení či duchovní správu farnosti ("správu").

Ke zdravému a vyváženému rozvoji všech zmíněných rozměrů života farnosti velmi přispívá, jestliže je pastýřské vedení biskupem svěřeno knězi, který svoji službu žije ne jako „panovník nad vírou ostatních", ale jako „spolupracovník jejich radosti" (srov. 2 Kor 1,24) a tak se připojuje ke Kristu, který řekl: „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil" (Mk 10,45). Už z toho vyplývá, že takto zmocňující a sloužící vedení farnosti není žádný kněz schopen zvládnout sám, bez ostatních.

Mezi pastýři a ostatními věřícími dlouhodobě rostoucích farních obcí postupně vzniká partnerský vztah, uvnitř kterého hlavní službou pastýřů je doprovázet ostatní na cestě ke stále větší osobní i komunitní otevřenosti pro jim vlastní dary a služby.

Jaké jsou charakteristiky takovéhoto vedení a jak k jeho rozvoji mohou přispět „pastýři" i „obyčejní" farníci?

  • Vlastní doprovázení: Pastýři a vedoucí, kteří jsou schopni „zmocňovat" druhé pro jejich vlastní službu a zodpovědnost, sami pravidelně a dlouhodobě využívají služby někoho, kdo je samotné osobně doprovází (mentoruje, superviduje) jak v jejich službě, tak v jejich osobním a duchovním životě.
  • Pravidelná formace: Ve farnosti jsou pravidelně poskytovány či zprostředkovávány příležitosti k formaci směřující k prohloubení schopnosti vést či doprovázet druhé. Podobných příležitostí pak, na své vlastní rovině, využívají ke své vlastní trvalé formaci i kněží a další pastorační pracovníci farnosti.
  • Týmové vedení: Ve farnosti se postupně vytváří skupina služebníků (někde jí říkají pastorační rada), kteří se svými dary a schopnostmi spolu s farářem doplňují tak, že spolu mohou tančit „pastorační valčík" na parketu celé farnosti: vnímají situaci ve farnosti, reflektují tuto situaci ve světle evangelia a navrhují konkrétní kroky na další cestě.
  • Tříbarevné vedení: Lidé ve farnosti zodpovědní za druhé se krok za krokem učí ostatním živě vysvětlovat různé souvislosti služby pro Boží království („zelený", racionální rozměr vedení), následně je účinně motivovat k vlastnímu nasazení se („červený", činný rozměr vedení) a postupně je citlivým doprovázením uschopnit k otevření se jim vlastnímu, jedinečnému způsobu služby v moci Ducha („modrý", duchovní rozměr vedení).
  • Čím mohou přispět pastýři a vedoucí: Soustředit se ve své službě ne tolik na to, kolika lidem „posloužím" (evangeliem, svátostmi, radou, útěchou...), ale především na to, jak účinně lidem ve farnosti pomáhám na jejich vlastní cestě, aby oni mohli dalším „sloužit" (evangeliem, uváděním do svátostí, radou, útěchou...). Hledat cesty, jak rozvíjet právě tu ze tří výše zmíněných „tříbarevných" schopností, která je u mě nejvíc zakrnělá. Vytvářet kolem sebe atmosféru zdravé vzájemné odkázanosti a nepropadnout pokušení hrát roli „pastorační superstar" nebo „osvíceného autokrata".
  • Čím mohou přispět ostatní farníci: Pokorným a trpělivým přístupem (reagujícím na ty nejobyčejnější potřeby) pomoci vlastním pastýřům objevit radost z toho, že nejen nemohou, ale ani nemusejí všechno zvládat sami. Vyhledat si pro sebe (třeba i ve vzdálenějším okolí) průvodce na cestě („mentora"), s jehož pomocí mohou odkrývat bohatství Bohem vložené do našeho vlastního života. Toto bohatství trpělivě přinášet především všude tam, kde to je vítané, a někdy i tam, kde to vítané není. Nebát se postupně přejímat širší zodpovědnost za službu evangeliu ve svém životním prostoru a tam, kde to je možné, i ve vlastní farnosti. Sami se stávat citlivými a zmocňujícími „mentory" pro druhé.

Otázky k zamyšlení či rozhovoru:

1. Čím mohu já osobně přispět k prohloubení atmosféry důvěry, vzájemné odkázanosti a společné radosti ze služby evangeliu? Jaké kroky k tomu povedou? Dokdy který z těchto kroků realizuji?

2. Kdy mám naplánováno další setkání se svým průvodcem („mentorem"), abychom hovořili o mém životě s Bohem a mé službě evangeliu? Pokud nemám termín, dokdy si jej domluvím? Pokud nemám „mentora", dokdy si jej seženu a jaké kroky pro to podniknu?

3. Který z „tříbarevných" rozměrů vedení je mi nejbližší? Co mně naopak příliš nejde? Kde mohu najít či vytvořit nějakou příležitost, kde se v tom mohou zdokonalit? Co pro to udělám? Dokdy?

Petr Hruška

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.