Podle rubrik

"A budete mými svědky..."

Po delší době opět navazujeme na seriál pastoračních reflexí o základních rozměrech poslání naší farnost. Tentokrát a příště se budeme (také v návaznosti na náš postní seminář "A budete mými svědky...") věnovat jednomu ze "tří velkých S" tohoto poslání: svědectví.

Během postní doby jsme si na základě textů nedělní liturgie přiblížili některé ze základních kamenů křesťanského svědectví:

1. pokušení svědectví („Ježíš na poušti" - vyhýbej se základním pokušením: netrpělivosti, okázalosti a sebedůležitosti);

2. srdce svědectví („Proměnění na hoře" - připomínej sobě i druhým: Bůh každého miluje stejně jako svého Syna Ježíše);

3. postoje svědka („Samařská žena" - uč se od Ježíše základním postojům: posadit se, požádat, promlouvat, propustit);

4. zrání svědectví („Slepý od narození" - vnímej ve svém životě i v životě druhých základní etapy na cestě víry a doprovázej);

5. motivace ke svědectví („Vzkříšení Lazara" - existuje naděje pro všechny, že i je jako Lazara Ježíš vyvolá z hrobu; ale existuje ještě nádhernější cesta - následování Ježíše do hrobu Kristova);

6. vrchol svědectví („Pašije" - odvolej „stráž" svého strachu od Kristova prázdného hrobu, aby i v tobě mohl vstát z mrtvých).

Po velikonočním „vstupu do velesvatyně" naší víry se nyní ve velikonoční době můžeme učit zcela praktickým postojům, které naší farnosti pomohou stát se „znamením spásy".

Zdravě se rozvíjející farnost se vždy realizuje kolem farní obce Kristových učedníků a učednic složené většinou z jednotlivých rodin, menších společenství, skupin či týmů, jejichž členové jsou si vědomi, že všichni jsou „posly Kristovými" (2 Kor 5,20) a důvěřují tomu, že i pro ně platí Kristovo zaslíbení: „Kdo vás slyší, mne slyší" (Lk 10,16) a Kristovo poslání: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření" (Mk 16,15). Jak ale můžeš ty jako jednotlivý farník či farnice k tomuto poslání přispět?

§ Osobní životní prostor: Vnímej osobní vztahy v rámci svého vlastního životního prostoru - „oikos" (rodina, přátelé, místní obec, kolegové v práci či ve škole, známí ze zájmových oblastí apod.) jako příležitost pro nenásilné svědectví života a prosté služby lásky. Modli se postupně za konkrétní lidi v tomto svém životním prostoru a buď připraven ve vhodný okamžik se přiznat ke Kristu jako zdroji své naděje. Zkus pak takto oslovené pozvat na nějaké otevřené setkání farnosti nebo k účasti na své malé skupině.

§ Pohostinná farní obec: Spolupracuj na utváření vstřícné a pohostinné atmosféry a láskyplných vztahů uvnitř své farní obce. Všímej si nových lidí před nedělní bohoslužbou a po ní, popř. jim citlivě nabídni pomoc, radu, orientaci či alespoň úsměv. Iniciuj uspořádání nebo nabídni pomoc při organizaci různých otevřených setkání farnosti, kam mohou být přizváni i nevěřící přátelé a známí farníků. V malém společenství se společně modlete za konkrétní lidi patřící do životních prostorů členů tvé skupiny.

§ Otevřené prostředí farnosti: Pomáhej vytvářet otevřené a do různých prostorů života širší společnosti rozprostřené prostředí partnerské spolupráce na území farnosti. Např. nabídni umístění evangelizačních letáků či farního věstníku na různá veřejná místa, spolupracuj na specifických projektech s různými neziskovými organizacemi (kultura, školství, sociální služby, dobrovolnické služby apod.), pomáhej udržovat komunikaci mezi představiteli farnosti a místního společenského, kulturního, občanského a politického života apod.

§ Zmapování potřeb: Všímej si, jaké zájmy, potřeby či problémy mají lidé z tvého osobního životního prostoru a z různých prostorů života širší společnosti na území farnosti. Hovoř s nimi osobně o jejich radostech a starostech, účastni se komunitního plánování v obci, případně iniciuj rozhovory o šancích a potřebách své vlastní obce. Modlete se za tyto potřeby ve svém malém společenství či v rodině.

§ Integrace do farnosti: Všímej si lidí, kteří již byli evangeliem zasaženi, nabídni či zprostředkuj jim přátelské doprovázení na jejich další cestě zrání ve víře a citlivě jim umožni hlubší začlenění se do místního společenství křesťanů skrze ukázání možnosti dalších přátelských vztahů uvnitř farní obce.

§ Osobní učednictví: Všímej si, kde ty sám či sama musíš „dohnat látku", abys byl „vždy připraven dát odpověď každému, kdo by tě vyslýchal o naději, kterou máš" (srov. 1 Pt 3,15). Zkoušej vyprávět svým přátelům o svém životě s Kristem, abys toho byl v pravý čas schopný i vůči někomu dalšímu, koho ti Pán pošle do cesty. Hledej a využívej příležitosti (semináře, přednášky, setkání), které se zabývají tématem svědectví. Je-li to pro tebe jen trochu možné, zúčastni se třeba svatodušního víkendu (9. - 11. 5. ve farním domě v Chebu) či přijď na film Ježíš (pátek 9. 5. od 10:00 a 19:30 ve farním domě v Chebu; viz Farní kalendář; viz také ZDE), třeba tam najdeš některé z odpovědí na otázky, které si o vlastním svědectví kladeš, nebo tam má Pán pro tebe připraveny některé dary, které ke svědectví potřebuješ...

Petr Hruška

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.