Podle rubrik

Pastorační rada v listopadu

Ke svému prvnímu setkání v novém složení se naše pastorační rada sešla ve středu 29. 11. na nově opravené faře v Chebu.

1. Modlitba a seznámení: Úvodní modlitba byla v první části výzvou doplnit mapu farnosti symboly, které měly vyjadřovat dary Boží lásky pro nás v té které části farnosti, či touhy, které do nás Pán vložil a které mají vyjádřit naše osobní povolání a služby. Závěr této modlitby byl ve znamení chval za výše zmíněné projevy Božího života v nás i kolem nás. Modlitba a chvíle po ní byla vlastně i představením nových členů PR. Novými členy PR jsou: Martina Belasová, Jiří Kolafa, Helena Müllerová, Jana Karasová a Eliška Tumidalská. Ve službě pastoračních radních kromě obou farářů pak pokračují: Hedvika Denková, Zdeňka Skubeničová a Eva Vávrová.

2. Poslání a role PR: V druhé části setkání jsme si připomněli, jaké je hlavní poslání PR a jaké role by pastorační rada měla plnit. Myslím, že stojí za to si to připomenout i zde:

Hlavním posláním naší PR je „napomáhat rozvoji pastorační péče ve farnosti“ (viz kán. 536,1 CIC) tím, že pod vedením faráře zkoumá vše, co se vztahuje k pastorační činnosti ve farnosti jako celku, reflektuje to ve světle evangelia a navrhuje praktická řešení z této reflexe vyplývající (srov. kán. 511 CIC o diecézní pastorační radě).

Hlavní rolí PR je tedy (1) role rozlišující („reflexivní“ či „vizionářská“), kde jde o výše zmíněný „pastorační valčík“ zkoumání konkrétní situace, reflexe této situace a navrhování cesty dál. Kromě této základní role lze od PR také očekávat, že bude plnit i další tři role: (2) roli propojovací („komunikační“ či „stmelující“) tím, že se bude pokoušet komunikačně propojovat všechny možné, po farnosti roztroušené aktivity, iniciativy, nápady, bolesti i radosti a především jednotlivé bratry a sestry; (3) roli iniciační („uschopňovací“ či „formační“), kdy bude ve farnosti i mimo ni pomáhat vyhledávat a získávat další spolupracovníky a spolupracovnice a připravovat je k tomu, aby se mohli s užitkem účastnit společného poslání farnosti; (4) roli učednickou, která vede členy PR k ochotě vzájemného učení se od Krista, od lidí ve farnosti i mimo ni, od sebe navzájem i z vlastních životních zkušeností.

Pastorační rada je tedy specifickým pastoračním týmem Kristových učedníků, který se spolu s farářem zaměřuje na dlouhodobou praktickou pastorační reflexi života a služby farnosti jakožto celku, na vzájemné komunikační propojování ohnisek života v celé farnosti a na iniciaci dalších spolupracovníků a spolupracovnic ochotných tento život ve farnosti podporovat a doprovázet.

Výstupy z pastorační rady se zabývá též ekonomická rada farnosti, která hledá možnosti, jak ekonomicky zabezpečit pastorační priority farnosti nalezené pastorační radou.

Základem pro práci pastorační rady naší farnosti je postoj naslouchání Kristových učedníků Bohu i sobě navzájem a postoj odevzdanosti služebníků evangelia do služby farnosti v partnerské spolupráci a jednotě s farářem a diecézním biskupem.

Při plnění svého poslání chceme vyváženě čerpat ze tří základních směrů naslouchání: (1) slyšení Slova („červená“: naslouchání Božímu slovu v Písmu a Tradici ve společenství církve); (2) duchovní rozlišování („modrá“: naslouchání osobní i společné zkušenosti s Duchem a jeho dary); (3) přirozená moudrost („zelená“: naslouchání moudrosti vložené do stvoření a artikulované jak společenskými vědami, tak přirozeným „selským rozumem“).

Naši praktickou službu chceme stavět na postoji jednoty v rozmanitosti, na schopnosti partnerské spolupráce, ochotě ke spoluzodpovědnosti za naši farnost a poctivé vykazatelnosti vůči ní, na ochotě vidět věci v širších a dlouhodobých souvislostech a na respektu k potřebě praktické použitelnosti a realističnosti konkrétních návrhů.

3. Úkoly pro další období: V další části si PR ujasnila současné hlavní úkoly:

1) pracovat na celkových pastoračních prioritách farnosti, které konkretizují pastorační vizi farnosti;

2) pracovat na reflexi oblasti „diakonie“ jako hlavní prioritě farnosti pro příští období, tj. tuto oblast hlouběji zmapovat, reflektovat a navrhnout další cesty;

3) pokud čas dovolí, věnovat se i vytvořením funkčních stanov PR.

PR se bude scházet jednou za dva měsíce na 3 hodiny, a to vždy ve čtvrtek od 18:30 do 21:30 hod. Příští setkání se uskuteční ve čtvrtek 1. 2. 2007.

4. Reflexe současné situace: Zde se neobjevilo příliš podnětů. Kromě jiného někteří členové PR považují za důležité pokračovat ve sbližování uvnitř farnosti (např. prostřednictvím zvaní na „farní kafe“ po nedělní mši…) či dát větší důraz na osobní zvaní na akce farnosti.

5. Ohrožené kostely: JJ uvedl PR krátce do vývoje situace v rámci projektu „Ohrožené kostely“ a do vývoje nabídek na odkoupení kostela v Dřenici u Chebu. Všichni obdrželi rekapitulaci nabídek v písemné podobě, aby si ji mohli prostudovat, a dále nabídku seznámit se s dalšími materiály přímo ve farní kanceláři. Určením pořadí, v jakém bude kostel nabízen k prodeji, jsme se zabývali na mimořádném setkání PR, které se uskutečnilo 7. 12. v 18:30 na faře (viz rubrika Ohrožené kostely).

zapsal Petr Bauchner

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.