Podle rubrik

Pastorační rada v květnu

Pastorační rada medituje nad akváriem pro farní sál

Květnové pracovní setkání pastorační rady se konalo v úterý 22. 5. 2007. Níže přinášíme pár poznámek o jeho průběhu.

Dozvíte se např. jak se rada staví k humoru v našem Zpravodaji, koho doporučuje za členy Rady Farní charity, jakou variantu vnitřního vybavení sálu podporuje či jak to dopadlo s plány na vytvoření zázemí pro křest ponořením.

Po společné modlitbě inspirované Ježíšovou modlitbou za jednotu učedníků (Jan 17) a krátkém vstupu na téma způsobů rozhodování v církvi a ve farnosti (autoritativní, odbornický, synodální) jsme se v první části věnovali tomu, co ve farnosti vnímáme jako místa radosti či místa bolesti.

Humor ve Zpravodaji: Zabývali jsme se např. otázkou vhodnosti či nevhodnosti humoru ve Zpravodaji (viz např. téma „kostelní lavice“ v minulém čísle). Někteří radní doporučovali s humorem raději šetřit, protože nemusí být vždy dobře pochopen či přijat. Většina však humor jako součást náplně Zpravodaje vítala a doporučovala se mu nevyhýbat, maximálně mu možná vymezit jasnější místo (rubriku), aby bylo jasné, že „toto“ není třeba brát vážně. Všeobecná shoda panovala však v tom, že tam, kde se bude dařit i nadále prohlubovat dobré osobní vztahy důvěry, nemusíme se tolik bát, že se nějaký vtípek někoho pak příliš osobně dotkne.

Místa radosti: Velmi pozitivní reakce přišly od radních, kteří se zúčastnili víkendové rekolekce TEC v Dolním Žandově (prý to „bylo tak krásné, že o tom ani nelze nic říct“ J). Zdá se také, že se dále daří prohlubovat vztahy mezi farníky, i když stále ještě existují určité oblasti, kde je cítit jistá nedůvěra, nepochopení či nejistota. Jako další „místa radosti“ byla zmíněna např. velikonoční bohoslužba s možností umývání se navzájem na Zelený čtvrtek, rostoucí vstřícnost pro alternativní formy biblických setkání v rámci středečních bohoslužeb, Škola sv. Anežky zaměřená na službu nemocným a umírajícím či křest sedmi romských dětí u sv. Mikuláše.

Místa bolesti: Z „míst bolesti“ či určité nejistoty byla zmíněna např. oblast rozvoje liturgického zpěvu o nedělních ranních mších či malá nebo velmi nepravidelná či do poslední chvíle nejistá účast dětí na různých akcích pro děti.

Diakonické služby: Ve druhé části setkání jsme se pak věnovali reflexi rozvoje diakonických služeb ve farnosti, specificky pak službě Farní charity. Ředitel Farní charity byl např. na základě této reflexe povzbuzen, aby se částečně zaměřil i na dobrovolnickou službu v charitním šatníku v Centru sv. Alžběty. Jeho provoz byl sice předán pod vedení Noclehárny Betlém a nadále je řízen v intencích tohoto druhého charitního projektu ve farnosti, který nespadá pod Farní charitu, ale přímo pod vedení Diecézní charity, avšak dobrovolnickou službu tam vykonávali a částečně stále vykonávají naši farníci, kteří možná potřebují osobnější pastorační doprovázení a povzbuzení.

Dobrovolnické centrum: Dále byl hodnocen dosavadní vývoj služby nových dobrovolníků z řad studentů i dalších zájemců. Tento vývoj je vnímán jako velmi nadějeplný, i když vyžadující velké pozornosti vůči mladým lidem, kteří potřebují dobré osobní doprovázení. Farní charita při takovéto spolupráci s lidmi vně farnosti nemá nějak skrývat svoji křesťanskou identitu, avšak zároveň je třeba být v této oblasti velmi citliví a nepřipustit dojem, že své křesťanské přesvědčení ostatním chceme vnucovat.

Rada Farní charity: Pastorační rada na závěr této reflexe navrhla jedenáct kandidátů na členství v Radě Farní charity, ze kterých ředitel FCH po radě s farářem a po konzultaci s dotyčnými vyberou čtyři až pět (jména jsou uvedena sestupně v pořadí dle počtu hlasů): (1. – 2.) Blanka Jirásková, (1. – 2.) Alena Votípková, (3.) Vlasta Krejčová, (4. – 6.) Petr Novotný, (4. – 6.) Jana Karasová, (4. – 6.) Jana Křížová, (7. – 8.) MUDr. Kučerová, (7. – 8.) Brigita Loosová, (9.) Eva Kolafová, (10. – 11.) Marie Kočí, (10. – 11.) Terezie Petríková.

Ředitel Farní charity: Dále jsme uvažovali nad vhodností spojení role spolufaráře s rolí ředitele Farní charity nad rámec původně zamýšlené roční lhůty (někteří radní této alternativě dávají přednost před snahou hledat nového ředitele „za každou cenu“).

Pastorační priority: Na závěr této části se PR vyjádřila k předem prostudovanému aktualizovanému materiálu Pastorační priority Řk farnosti Cheb a doporučila jej jako orientační nástroj pro další rozvoj pastorace ve farnosti.

Farní sál: Ve třetí části setkání byly panem arch. Vystydem prezentovány a radními diskutovány některé varianty vnitřního uspořádání víceúčelového sálu. Diskuse se točila především kolem otázky, zda má či nemá být v centru farního sálu umístěno baptisterium umožňující i křest dospělých ponořením, jak to předpokládá i základní ritus katolického křtu. PR nakonec dospěla ke konsensuálnímu doporučení kompromisní varianty, která nezahrnuje baptisterium v této plné podobě, ale využívá symboliku tekoucí vody padající do jakéhosi „akvária“ umístěného pod čelní stěnou sálu. Na ní bude dominovat otevírací „retabulum“ zhotovené z nepoužívané umělecky vyřezávané skříně.

Zkouška bazénu u Červeňaku

PS: Pronájem bazénu pro křtění dospělých ponořením vyjednal P. Jablko u Červeňaku v zadním traktu areálu Suzuki v Joštově ulici, kam byl nedávno pozván na oslavy křtu sedmi Romčat u sv. Mikuláše. Obrázek vlevo představuje generálku tohoto úkonu přímo na místě. :-)

Ostatní: Na závěr PR rada vzala na vědomí jednu rozpočtovou změnu (zabezpečení madony na Loretě bude místo německého spolku Maria Loreto financovat farnost z výnosů na Loretě) a byla farářem vyzvána ke shromažďování nápadů, jakým způsobem by se farnost mohla zapojit do oslav 950 let města Cheb v roce 2001, které se již začínají připravovat.

Příští setkání: Příští pracovní setkání PR bylo odsouhlaseno jako „výjezdové celodenní“, a to od pátečního večera 7. 9. do sobotního večera 8. 9.

ph

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.