Podle rubrik

Pastorační rada v listopadu

K listopadovému setkání pastorační rady jsme se sešli v pátek 8. 11. v 19:00.

Shodli jsme se, že využití farního sálu by mělo odrážet celou šířku poslání a pastorační vize farnosti a v konkrétních případech i její momentální pastorační priority.

Zvláště v souvislosti s důrazem na potřebu otevřenosti vůči širší veřejnosti v rámci na dveře klepající priority svědectví evangeliu chceme hledat možnosti, jak farní sál nabídnout i širší veřejnosti. A to buď formou půjčování sálu konkrétním církvím či neziskovým organizacím pro pořádání jejich vlastních akcí či setkání, tak i formou organizování našich vlastních akcí orientovaných na širší veřejnost (např. přednášky na společensko-náboženská témata, promítání kvalitních filmů, různé koncerty, kurzy Alfa, přednášky Školy sv. Anežky apod.).

Na druhé straně jsme se také shodli na tom, že farní sál má zároveň tvořit kvalitní zázemí pro scházení farníků všech věkových kategorií, pro liturgické slavení v novém tepelně i lidsky přívětivém prostředí, pro různé farní oslavy a samozřejmě díky adorační kapličce i pro tichou osobní modlitbu.

Diskutovalo se také nad návrhy názvu sálu, který by byl použitelný a přijatelný i pro širší veřejnost a zároveň nějak vyjadřoval poslání sálu. Zazněly zde návrhy jako „Sopka“, „Rybárna“, „Duha“, „Klíč“ či „Aula agapé“ (již dříve se zvažovaly ještě např. „Fontána“, „Akvárko“, „Dvorek“, „Prádelna“ či „Kůlnička“, nověji se objevily ještě „U rybářů“ či „Přístav“), avšak žádný z nich zatím nezískal konsensus rady jako celku. Tímto vyzýváme farníky, aby se do hledání názvu také zapojili (návrhy posílejte do farní kanceláře).

Co se týče bohoslužebného pořádku, došli jsme k názoru, že v rámci nedělních bohoslužeb v Chebu by měla být v každém případě možnost výběru mezi slavením v kostele a slavením ve farním sálu, který nabízí jak „teplotní“, tak „stylovou“ alternativu. Dalším přijatým principem bylo, aby všechny nedělní bohoslužby byly z důvodů potřebného zastupování zajistitelné jedním knězem.

Po delší debatě pastorační rada nakonec doporučila pokusit se časem dle možností a sil nabídnout ve farnosti čtvrtou nedělní mši svatou, která by byla slavena kolem 11. hodiny a byla by každý týden, co se týče stylu slavení a hudby, trochu jinak „zabarvena“ (tj. vycházející vstříc potřebám rodin s dětmi, mladých lidí, nemocných či lidí toužících po tichém slavení v teple apod.). Je tedy nyní na domluvě pánů farářů, žandovského společenství a dalších ochotných pomoci takto rozvíjet liturgii ve farnosti, aby zvážili, kdy budeme na takovouto změnu připraveni. Pastorační rada doporučuje zvážit především toto rozložení bohoslužeb: 8:00 D. Žandov, 9:30 kostel Cheb, 11:00 sál Cheb, 18:00 sál Cheb.

Na příští setkání 7. ledna se odkládá dokončení návrhu koncepce správcovství materiálních statků farnosti.

Petr Hruška

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.