Podle rubrik

Pastorační rada rozlišovala budoucnost kostela

Pastorační rada za poslední období prožila nejen velké změny, ale také intenzivně pracovala i slavila. Níže přinášíme informace o novinkách za poslední dva měsíce. Rozhovor s některými z nových radních si můžete pak přečíst ZDE.

Koho pošlu? Kdo nám půjde?

V sobotu 18. října se část pastorační rady spolu s těmi, kteří se rozhodli zkoumat své povolání k této službě, sešla k pracovně-formačnímu setkání, jež jsme nazvali podle otázky z proroka Izaiáše: „Koho pošlu? Kdo nám půjde?" (Iz 6,8). Jedním z cílů tohoto setkání bylo vytvořit prostor pro osobní i společné rozlišování povolání ke službě v PR.

Pozvání k učednictví: První část dopoledne jsme spolu s několika dalšími spolupracovníky strávili v modlitbě a v praktickém vyučování na téma „čtyři prameny učednictví" (setrvávání v Písmu, modlitbě, společenství a v otevřenosti ke službě, které vrcholí v lámání chleba; viz Sk 2,42-47). Před obědem a během něho jsme pak připravovali program pro farní dny s biskupem. Siestu jsme strávili krátkou procházkou v Poohří.

Pastorační reflexe výzdoby sálu: Odpoledne jsme si nejprve v praxi vyzkoušeli proces pastorační reflexe. Farář nám nastínil dva různé návrhy pro výzdobu farního sálu. Jejich účelem je vizuálně „zateplit" prostor sálu (umístnění v pěti obloucích na zdech sálu) a připomenout základní oblasti poslání naší farnosti. (Spolu s již obsazeným obloukem adorační kapličky, který připomíná oblast Slavení, budou ostatní oblouky připomínat oblasti Služby, Svědectví, Spolupráce, Společenství a Svatosti.) Jeden z návrhů byl barevně pestřejší, ve formě třech látkových pruhů v horní části oblouků, druhý byl střízlivější a měl formu úzkého dlouhého pruhu. Konečné rozhodnutí o výběru návrhu pak farář delegoval na přítomnou pracovní skupinu. Po nějakém čase vzájemného naslouchání názorům a pocitům druhých a společné i osobní modlitby pak tato pracovní skupina většinovým hlasováním vybrala návrh druhý. Farář na jeho základě nyní dojedná výrobu v chráněné dílně o. s. Ledovec (www.ledovec.cz) a u autora oltářního obrazu Daniela Ladmana (www.ladman.cz). Připojený obrázek naznačuje, jaké bude prostorové rozložení aplikací uvnitř oblouků, přičemž vlastní obsah malby i barevnost jejího ručně tkaného podkladu se bude ještě dotvářet.

Srdce pastoračního radního: Po tomto praktickém vyzkoušení si stylu práce v pastorační radě následovala prezentace sedmi „tváří srdce" pastoračního radního (srdce hořící pro Ježíše, sloužící potřebným, naslouchající Bohu i lidem, schopné týmové spolupráce, prorocky inspirující ostatní k životu a službě, moudře uvažující ve světle evangelia, nepovyšující se nad druhé), aktivita směřující ke vzájemné výměně odpovědí na otázku „Jaké tváře mého srdce vidí na mně ostatní?" a čas pro tichou sebereflexi a formulaci osobního poslání. Při závěrečném slavení eucharistie pak každý z účastníků v osobní modlitbě přinesl svůj vlastní postoj k další možné službě v PR a na závěr mše jsme si vzájemně vyprošovali požehnání pro naše další cesty a služby, ať už budou či nebudou spojeny se službou PR.

Kandidáti pro službu v PR: Pro službu v PR se dali k dispozici (a tudíž se stali formálními kandidáty volební části výběru) tito bratři a sestry (dle abecedy): Martina Belasová, Milan Bulíček, Jana Karasová, Jana Klíchová, Helena Müllerová, Jiří Paták, Zdeňka Skubeničová, Martin Svatek, Eliška Tumidalská a Eva Vávrová. Jejich krátké přestavení i s fotografiemi se pak farníkům dostalo do rukou hned následující neděli.

Budoucnost kostela sv. Mikuláše

K mimořádnému pracovnímu setkání se naše PR ještě ve starém složení sešla v pátek 31. října, a to především za účelem projednání pastoračního hlediska budoucnosti kostela sv. Mikuláše v Chebu, jehož technický stav již delší dobu volá po zásadní rozvaze, jak a za jakým účelem se o něj má farnost jako zodpovědný vlastník dlouhodobě starat. Jednání bylo urgentní také proto, že pokud by farnost chtěla k jeho rekonstrukci využít dotací z EU, musí v nejbližších dnech uskutečnit některé praktické kroky, které budou mít dopad na její ekonomiku i pastoraci. Z tohoto důvodu na tomto setkání farář pastorační radě prezentoval k posouzení vhodnost i rizika nabízených šancí a alternativních scénářů dalšího vývoje. Výchozí otázky pro pastorační radu byly tyto:

Dlouhodobá otázka: „Jakým způsobem má farnost dlouhodobě zodpovědně nakládat s šancí a břemenem, které spočívá ve vlastnictví kostela sv. Mikuláše?"

Aktuální otázka: „Má či nemá farnost využít nabízející se šance získat zdroje na rekonstrukci kostela sv. Mikuláše a na investici do zpřístupnění jeho věží z evropských strukturálních fondů?"

Radní se předcházejícím studiem seznámili se současnou situací kostela, seznámili se s personálním, ekonomickým, stavebním a právním hlediskem celé problematiky, zvážili budoucí možné pastorační (bohoslužebné, kulturně-evangelizační, diakonické a společenské) využití budovy, pokusili se o prakticko-teologickou reflexi těchto otázek ve světle poslání, pastorační vize a správcovské koncepce farnosti a dospěli k následujícímu doporučení:

Doporučení PR: Pastorační rada na základě dosažení konsenzu všech přítomných doporučuje, aby byl kostel sv. Mikuláše jako jeden z klíčových nástrojů rozvoje poslání farnosti (především v oblasti přípravy půdy pro zvěstování evangelia skrze spolupráci v kulturní a společenské oblasti) a jako jeden z možných ekonomických zdrojů farnosti (umožňující do budoucna i širší solidaritu s farnostmi v okolí) ponechán v majetku farnosti, aby byly podniknuty příslušné kroky k získání dotací z evropských strukturálních fondů (včetně vypracování dotačního i stavebního projektu) a v závislosti na získaných prostředcích a momentálních pastoračních kapacitách aby byl kostel sv. Mikuláše ve spolupráci s městem Cheb a dalšími institucemi a organizacemi využíván v rámci zpracovávaného projektu jeho duchovně-kulturního využití.

Biskupova podpora: Když jsme pak během farních dnů tyto plány konzultovali s biskupem Františkem, vyjádřil jim svoji plnou podporu. Při diskusi o otázce možného konfliktu těchto plánů na široké kulturně-společenské využití chrámových prostor dávající důraz na přípravu půdy pro zvěstování evangelia na straně jedné s tradičně chápaným úzkým vymezením určení vysvěceného kostela téměř výlučně pro bohoslužebné účely na straně druhé se biskup vyjádřil přibližně takto: Předpisy pro chrámovou hudbu je třeba mnohem více, než je tomu doposud, přizpůsobit našim místním poměrům a já osobně udělám vše pro to, aby takové prostory, jako je chrám sv. Mikuláše, mohly zůstat prostorami bohoslužebnými v majetku farnosti a zároveň se ve spolupráci s místní obcí mohly využívat pro rozvíjení jakékoli kvalitní kultury, společenských vztahů a vzájemného obohacení různých kulturních proudů.

Kostel sv. Oldřicha v Dřenicích: Farář pak ještě na závěr zmíněného setkání informoval pastorační radu o tom, že pan Dimitrij Madžirov, jednatel nadace Lighthouse, které měl být kostel v Dřenici převeden do vlastnictví, o kostel ztratil zájem, a požádal PR o vyjádření, zda kostel v intencích projektu „Ohrožené kostely chebské farnosti" nabídnout dalšímu zájemci. Po krátké diskusi na základě předem předloženého materiálu shrnujícího stav různých dosavadních nabídek se PR vyjádřila takto:

Doporučení PR: Pastorační rada jednohlasně doporučuje vstoupit do jednání o odkoupení kostela sv. Oldřicha v Dřenicích s panem ing. Miroslavem Ptákem, CSc, stavařem a nadšencem pro obnovu památek ze Sokolova, a po dalším prověření a schvalovacím procesu přes Biskupství plzeňské mu tento kostel prodat na základě jeho projektu postupné rekonstrukce kostela a jeho využití pro výstavy, koncerty, prezentace stavebních technologií a další akce v souladu s důstojností místa a se zajištěním příležitostného využití prostor kostela i pro církevní akce.

Volby do Pastorační rady

V neděli 9. listopadu 2008 proběhla při všech bohoslužbách v naší farnosti volební část výběru členů nové pastorační rady. Na základě celkem 442 hlasů od 117 farníků byli zvoleni tito čtyři radní: Helena Müllerová, Martin Svatek, Jana Karasová a Zdeňka Skubeničová. Podrobný přehled výsledků voleb je připojen níže.

vysledky_prf_08

Biskup a nová rada

Ke svému poslednímu setkání se stará pastorační rada sešla ve čtvrtek 13. listopadu, a to již společně se čtyřmi nově zvolenými radními. Po seznámení se s výsledky volební části výběru radních, připomenutí základního poslání PR a důležitosti jedinečných rolí jednotlivých radních pro týmovou spolupráci a společné diskusi o možných adeptech jmenování (bylo možné navrhovat i mimo dosavadní kandidátku) pastorační rada dospěla k následujícímu doporučení.

Doporučení PR: Pastorační rada doporučuje faráři, aby volené členy nové PR doplnil čtyřmi z následujících pěti bratří či sester: Jana Klíchová, Martina Belasová, Milan Bulíček, Terezie Staňková a Eliška Tumidalská.

Konečné složení PR: Farář na základě tohoto doporučení pak osobně jednal s navrženými a rozhodl se zvolené členy nové PR (Helena Müllerová, Martin Svatek, Jana Karasová a Zdeňka Skubeničová) doplnit jmenováním Jany Klíchové, Martiny Belasové, Milana Bulíčka a Terezie Staňkové. Zatímco jednu polovinu z takto vybíraných členů PR budou tvořit nové tváře a lze od ní očekávat nové tvůrčí inspirace, jak dále rozvíjet poslání naší farnosti, druhá polovina radních bude zajišťovat kontinuitu s dosavadní prací rady.

Večeře s biskupem: Během farních dnů se pak v sobotu večer nová pastorační rada spolu s dalšími dvaceti spolupracovníky z jiných poradních či pracovních týmů farnosti sešla na slavnostní večeři s biskupem Františkem. I když jsme původně uvažovali, že to bude setkání i částečně pracovní, panovala zde příjemná, až „rozverná" atmosféra, že se vážně pracovat příliš nedalo.

Biskupské povzbuzení: I tak nám ale biskup František při této večeři stačil položit na srdce tři „královské cesty", po kterých se v dnešní situaci u nás může evangelijní poselství nejlépe ubírat k srdcím lidí hledajících: (1) diakonická či charitativní služba lásky; (2) spolupráce s širokou veřejností v oblasti kultury; (3) církevní školství a vzdělávání obecně. Jestliže jsme se po první z těchto cest již před časem intenzivně vydali, druhá se nám možná v nadcházející době otevře do mnohem větší šíře než doposud právě díky výše zmíněnému projektu duchovně-kulturního využití kostela sv. Mikuláše. A cesta třetí? Tam, dříve než budeme mít ve větší míře odvahu šířit Kristovo poselství jako „učitelé", bude nejspíše třeba ještě nějaký čas pracovat na tom, aby se z nás stávali vzdělanější a pro Krista zapálenější „učedníci".

Uvedení do služby: Nová pastorační rada byla do služby slavnostně uvedena 16. listopadu na závěr slavnostní mše farních dnů v kostele sv. Mikuláše za přítomnosti biskupa Františka.

Rozhovor s některými z nových radních si můžete pak přečíst ZDE.

Petr Hruška

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.