Pastorační rada

Přesně po měsíci se ve čtvrtek 21. 5. opět sešla pastorační rada. Po úvodní modlitbě z novény k Duchu svatému, jsme probrali aktuality ze života farnosti: farář podepsal smlouvu s Městem Cheb o prodeji pozemků pro průmyslovou zónu a smutnou zprávou bylo, že zemřela ve věku 98 let paní Dagmar Zunová.

Důležitým bodem programu bylo, jak jednotlivé radní vnímají současný vývoj ohledně epidemiologické situace v Chebu, ochotu lidí dál dodržovat předepsaná opatření a rostoucí touhu farníků se konečně zase setkávat na společných bohoslužbách.

Číst dál...

Jednání pastorační a ekonomické rady

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se ke společnému jednání sešly obě naše rady, pastorační i ekonomická.

Po úvodní modlitbě (nesené Simeonovým chvalozpěvem „Nyní propouštíš, Pane, svého služebníka v pokoji“) jsme se věnovali hlavnímu bodu dnešního jednání, kterým byly konzultace finančního plánu farnosti pro rok 2020 a zprávy o hospodaření farnosti v minulých letech.

Z diskutovaných témat vystoupila jako nejdůležitější tato:

Číst dál...

Pastorační a ekonomická rada farnosti

Prodej pozemků Dřenice

V prosinci naše ekonomická i pastorační rada konzultovaly žádost města Chebu o odkoupení některých pozemků v KÚ Dřenice (o celkové výměře 17.945 m2) souvisejících s lokalitou, kde město Cheb plánuje zřídit tzv. Průmyslovou zónu II. Po jednáních zástupců města Chebu s farářem a se zástupci Biskupství plzeňského ekonomická rada tento prodej za podmínek sjednaných se zástupci biskupství odsouhlasila a pastorační rada v návaznosti na své předchozí doporučení svůj souhlas podmínila „splněním všech dnes standardních požadavků na ekologická a klimatologická kritéria budoucího využití těchto pozemků“ a doporučila uzavření kupní smlouvy „podmínit ustanoveními směřujícími k zodpovědné ochraně přírody a krajiny v duchu encykliky Laudato si‘ papeže Františka a dalších dnešních standardů a příkladů dobré praxe v této oblasti“.

Číst dál...

Setkání spolupracovníků

V prosinci pastorační rada spolu s farním týmem uspořádala setkání pravidelných spolupracovníků farnosti a farní charity.

Z pozvaných 113 farníků či přátel farnosti, kteří se v uplynulém roce častěji podíleli na službách farnosti, se nás ve čtvrtek 12. 12. na faře sešlo 57.

Osobně jsem měl ze setkání velkou radost, protože na něm byla cítit velká vděčnost za možnost podílet se na poslání farnosti sdílet evangelium v našem okolí a ochota k další spolupráci na tomto poslání.

Číst dál...

Pastorační rada

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se v době od 18: 00 do 21:20 hodin opět sešla pastorační rada.

Číst dál...

Pastorační rada

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 se konalo jednání pastorační rady farnosti v téměř kompletním složení; chyběla jen Dana Vrbová, která je na dovolené. Níže přinášíme stručný souhrn témat tohoto jednání (papežova výzva k "péči o společný dům" z Laudato si', solidarita farnosti a závazné dárcovství, výběr projektů k finanční podpoře, misijní aktivity, ostatní):

Číst dál...

Setkání pastorační rady farnosti

K pracovnímu setkání se pastorační rada sešla 24. 1. 2019 v plném počtu svých 8 členů: Petr Hruška (předseda), Eva Kolafová (sekretář), Jana Karasová, Zdeňka Skubeničová, Jana Formánková, Ivana Čamková, Jaroslava Haklová a Dana Vrbová.

Poslání farnosti

Setkání bylo zahájeno modlitbou s biblickým textem Mk 16,15 „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“ (motto plzeňské diecéze na rok 2019) a osobní reflexí pastýřského listu biskupa Tomáše pro rok 2019. Farář pak pozval pastorační radu k promýšlení poslání farnosti ve světle tohoto letošního diecézního motta a k prohloubení pochopení tohoto motta (poslání hlásat evangelium) nejen jako Ježíšova „úkolu“ pro nás, ale také jako Ježíšova „daru“ nám (poslání jako srdce učednictví, které vede do hloubky blahoslavenství).

V tomto duchu platí nejen vyjádření poslání naší farnosti, které jsme si před lety zformulovali jako úkol pro naši farnost:

Žít s těmi zde i s těmi tam.

Být láskou dnešku, zítřku nadějí.

Žít tím, co žije.

A to, co otvírá, provázet k smrti,

co život otvírá.

Stejně lze toto poslání vyjádřit jako Ježíšovo zaslíbení a dar naší farnosti:

Já, Ježíš,

žiji s těmi zde i s těmi tam.

Jsem Láskou dnešku, zítřku Nadějí.

Žiji tím, co žije.

A to, co otvírá, provázím k smrti,

co život otvírá.

Pastorační vize farnosti

Po úvodním rozlišení čtyř přístupů k pastoračnímu doprovázení farnosti („snílci“, „realisté“, „manažeři“, „hostitelé“) farář povzbudil, abychom se nechali inspirovat především oním čtvrtým, „hostitelským“ typem, pro kterého je důležité neztrácet ze zřetele společný vzdálený „obzor“ či „sen“, ke kterému směřujeme a který je pro nás jakýmsi „kompasem“ na cestě, a zároveň v síle tohoto sdíleného směřování dělat malé krůčky, které tomuto směru odpovídají, aniž by bylo příliš jasné, jak přesně bude vypadat samotná cesta.

Poté jsme uvažovali o způsobu další práce s nově aktualizovanou Farní kronikou („Odkud přicházíme?“), Farní kartotékou („Kdo jsme?“) a osobnostním profilem lidí, kteří kolem nás žijí a neznají Krista („Ke komu jsme posláni?“). Z této třetí oblasti našich úvah vznikly tři podněty:

Číst dál...

Ekonomická rada 17.9.

V pondělí 17. září se ke svému řádnému pracovnímu setkání sešla ekonomická rada naší farnosti, a to v plném počtu (kromě faráře také další tři její členové, Karel Ježek, Jozef Kaščák a Zdeňka Skubeničová coby zástupce rady pastorační).

Na programu byl jediný bod, a to konzultace zprávy o hospodaření farnosti v roce 2017, kterou letos farář ve spolupráci se Zdeňkou Skubeničovou zpracovali v mimořádně podrobném rozsahu.

Podrobněji o této zprávě viz rubrika Správcovství.

ERF předloženou zprávu o hospodaření po podrobné diskuzi, která zahrnovala jak vysvětlení dosavadního způsobu hospodaření a správy nemovitého, movitého i finančního majetku, tak také některé koncepční úvahy do budoucna, odsouhlasila.

Po její redakční úpravě bude kompletní znění této zprávy pro zájemce k dispozici na požádání.

ph

Pastorační rada 18.10.

Nejbližší setkání pastorační rady je naplánováno na čtvrtek 18. října 2018 od 18:00. PRF se na tomto setkání bude zabývat reflexí letošního tématu „učednictví“ / „společenství“ / „farnost“, jak bylo postupně rozvíjeno při jarních cyklech kázání a zářijovém semináři o farnosti a otázkou aktuální formulace identity (Kdo jsme?), poslání (K čemu jsme posláni?) a priorit (Na co se především zaměřit?) naší chebské farnosti.

Prosíme o modlitbu za dar rozlišování a pastorační moudrost, abychom i tímto způsobem mohli jakožto společenství farnosti rozpoznat, kudy vede naše cesta dnes a v nejbližší budoucnosti.

Pokud byste se někdo i z nečlenů pastorační rady chtěl tohoto společného hledání zúčastnit a přispět tak k rozšíření vnímání života a potřeb farnosti, budete při setkání pastorační rady vítanými hosty.

ph

Rozvojový plán farnosti

Biskupství plzeňské před časem vyhlásilo nabídku zapojit se do pilotního projektu na vytvoření rozvojových plánů farností plzeňské diecéze, podpořeného personálně z biskupství a finančně z německé dárcovské organizace Renovabis. Protože jsme se právě na něco podobného chystali a začali k tomu dělat už i nějaké první kroky, na nabídku jsme reagovali a byli jsme vybráni mezi první tři farnosti (což bude dokonce spojeno s nějakou finanční odměnou J).

Číst dál...

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.