Do nové poutní sezóny

Letos začala postní doba již 13. února a Velikonoce jsou proto již velmi brzy, na konci března. Protože bude v tu dobu ještě velmi chladno, brány naší Lorety se letos otevřou až od 1. května. Slavení mší svatých bude ještě upřesněno.

Předtím bude třeba poutní místo po zimní pauze vyčistit a uklidit, aby poutníci našli naši Loretu opět krásnou a zářivou. Jistě se i letos sejde početná skupina ochotných pracovníků, kteří se tohoto úkolu ujmou. (Mohu prozradit, že Anička Skoupá už vymýšlí, čím tentokrát polední přestávku s obvyklými na ohni opečenými špekáčky obohatí.) Datum úklidu bude ještě upřesněn, ale předběžně počítáme se sobotou 27. dubna. Dopravu na Loretu i zpět zajistíme.

ako

Před dvaceti lety

V roce 1993 byla Loreta na samém začátku obnovy. Kostel a nazaretský domek byl dosud v troskách, opravené byly zatím jen ambity. A tam před jihovýchodním ambitem vyzdobeným květinami se 10. října poprvé sešli poutníci z Čech a Německa. Přijel nový plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Ing. Anton Hart, iniciátor záchrany Lorety oznámil, že posláním vzkříšené Lorety je být místem smíření, porozumění a setkávání Čechů a Němců. Z Lorety pak šel průvod poutníků do kostela Sv. Trojice v Hroznatově, kde pan biskup sloužil spolu s P. Uhlířem z Chebu a P. Pschrierem z Waldsassenu mši svatou.

Až přijdete příště na Loretu, podívejte se na fotografie na informační tabuli, jak Loreta v té době vypadala.

ako

Z historie mariánských obrazů na Loretě

Jezuité začali na vrchu nad Hroznatovem se stavbou nazaretského domku - kaple Panny Marie - a velké křížové cesty v r. 1664. O 19 let později byly dokončeny ambity. Na stěnách viselo 26 velkých olejomaleb nazvaných Tichá zastavení. Zhotovili je místní umělci a cena za jeden obraz byla 18 až 20 zlatých. Obrazy zaplatili bohatí měšťané, místní šlechta a také duchovní ze Sokolova a Jindřichovic. Barokní obrazy nebyly jen ozdobou. Název Tichá zastavení vyjadřoval, k čemu obrazy slouží: aby se před nimi poutníci zastavili a v tichu rozjímali nad životem Panny Marie a jejím působením na zemi i v nebi. K tomu také pomáhala malá brožurka s modlitbami k jednotlivým obrazům.

Číst dál...

Očekávání v novém roce

V letošním roce má na Loretě dojít k dalšímu zvelebení. Rada Lorety, složená ze zástupců chebské farnosti a českého i německého spolku Maria Loreto, schválila kromě údržbových prací také dokončení Mariánského cyklu obrazů v ambitech a meditační zahrady se hřbitovem.

Číst dál...

Velká křížová cesta kdysi a dnes

Stavba velké křížové cesty na Loretě trvala déle než 24 let. Chebští jezuité začali s její výstavbou zároveň se stavbou Lorety v r. 1665 a dokončena byla v r. 1689. Při své preciznosti si jezuité opatřili z Jeruzaléma přesné vyměření cesty Kristova utrpení a podle toho pak umístili všech 29 zastavení. Stavba i vybavení 29 zastavení bylo nákladné (již v roce 1665 zaplatili jezuité chebskému sochaři 30 zlatých za sochy ukřižovaného Krista, Panny Marie a sv. Jana a 16 zlatých za dva lotry) a bylo hrazeno převážně z darů nebo odkazů různých šlechticů a bohatých chebských měšťanů.

Číst dál...

Sezóna 2012

Letošní sezóna na Loretě začínala na Květnou neděli 1. dubna a končila v neděli 14. října. Oba dny bylo slunečné počasí, ale teplota při první službě byla jen 5° a při poslední 7°.

Provoz na Loretě opět zajišťovalo 22 členů dobrovolnické skupiny LORETA. Z ní letos ubyla obětavá členka Marie Kollerová, která po velmi těžkém úrazu byla celou sezónu hospitalizována, ale plně ji nahradili dva noví členové, Brigita Loosová a Miroslav Schulz.

Číst dál...

Mariánský cyklus obrazů

Ambity na Loretě původně zdobil cyklus 26 obrazů ze života Panny Marie. Všechny nenávratně zmizely za čtyřicet let pustošení posvátného místa, dochovaly se jen jejich názvy. Postupným vytvořením nového cyklu podle původních názvů byl pověřen akademický malíř Jaroslav Šindelář z Plzně. První obraz „Anděl Gabriel zvěstuje Panně Marii narození Krista“ byl do levého ambitu zavěšen v roce 2001 a v následujícím roce přibyly další tři, a to Klanění tří králů, Nalezení Ježíše v chrámě a Svatba v Káně. Dosud poslední devatenáctý obraz – Obětování Ježíše v chrámu – vytvořil J.Šindelář v roce 2011, sponzorem byl německý Spolek Maria Loreto a pobočka Reiffeisenbank Waldassen.

Číst dál...

Májová mše svatá

Letošní poutní sezónu na Loretě jsme oslavili mší svatou 1. května. Sloužil ji nově ustanovený pan vikář P. Petr Libner ze Skalné. Krásné zakončení pak následovalo v kapli Panny Marie „bavorskými litaniemi“, které jsme si s chutí zazpívali.

ako

Místo setkání Maria Loreto

Ve Vietnamu mají katolíci stejné problémy, jaké jsme měli my v dobách komunismu. Ti, kteří žijí v naší republice oceňují, že zde mohou svoji víru veřejně vyznávat. Občas se chtějí setkat, společně oslavit mši svatou a uctít Matku Boží. A jako místo těchto setkání si vybrali naši Loretu a již několik let sem jednou v roce přijíždějí.

Letos přijeli v neděli 13. května. Slavnost opět zahájili průvodem, v čele nesli květinami ozdobenou Madonu z Vietnamu a standarty se jmény měst, kde našli nový domov. Ústí nad Labem, Teplice, Tábor, Plzeň, Praha, Ostrava, Olomouc.

Číst dál...

Svatební foto z Lorety

V dubnu byl provoz na Loretě omezen kromě velikonočního pondělí jen na víkendy. O návštěvníky nebyla nouze, přijelo i několik předem ohlášených skupin. Ale zima byla v dubnu nebývalá. Málokdy na Loretě teplota vystoupila nad 7°.

V sobotu 14. dubna zastavilo před Loretou několik ozdobených aut se svatebčany. Svatba byla sice v Chebu a civilní, ale novomanželé požádali, jestli by se mohli na Loretě vyfotografovat. Na prostranství před Loretou utvořili svatebčané srdce a uvnitř něho stál ženich s nevěstou. Nevěsta měla hezké bílé svatební šaty, ale s kraťoučkými rukávy, a než se skupinku podařilo uspořádat, pořádně prochladla.

Jarní úklid na Loretě

I když byl termín jarního úklidu na Loretě posunut až na poslední sobotu před zahájením provozu, bylo počasí spíše zimní. Foukal silný ledový vítr a občas i pršelo, ale těch 21 statečných zvládlo vše, co bylo třeba udělat uvnitř i venku. Byly to paní Divíšková, Elstnerová, Juricová, Ing Kolafová, Kovaříková, Penkertová, Petřikovská, Pospíšilová, Skoupá, Šatrová, Zunová a pánové Bača, Beran, Čejka, Ing. Kolafa, Novotný, Preibisch, Sodomka, Vrba a Zahradník. Také pan farář P. Hruška se připojil a zařadil se do venkovní skupiny v meditační zahradě, která měla nejtvrdší podmínky.

Číst dál...

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.