S červnem na naší diecézní synodní cestě skončilo velmi náročné, ale také velmi plodné období „naslouchání“. Pokoušeli jsme se získat odpověď na otázku, kde se v naší diecézi nacházíme. A stovkám z vás patří velké poděkování, že jste se na tuto otázku pokoušeli tolika různými způsoby odpovědět.

Z výsledků tohoto naslouchání bude přes léto vytvořena jakási „mapa“ diecéze, která na podzim poslouží jako jeden z podkladů pro setkání všech synodních delegátů. Od žádné mapy nelze čekat, že by plně vyjádřila tu velikou pestrost a rozmanitost krajiny, kterou zachycuje. Ale snad se můře stát pomůckou k tomu, abychom touto krajinou putovali jak s větší vnímavostí pro celek, tak i s hlubší všímavostí pro detail. Proto se na tuto mapu osobně těším a jsem docela zvědavý, jak bude vypadat. A pro ty, kteří jsou navíc třeba zvědaví i na to, z jakých všech informačních zdrojů bude tato mapa utvářena, připojuji malý, průběžně aktualizovaný přehled.

Přeji požehnaný letní čas a pokud byste měli podezření, že jsem ulítlý na čísla, mrkněte se na pár slov, kterými jsem se v úvodníku červnového ACEPu pokusil vysvětlit, co na synodě vidím jako nejdůležitější. ;-)

Petr Hruška

Modlitební podpora

 • 40 e-mailových adres, na které každý měsíc rozesíláme podněty k modlitbě (viz synoda.bip.cz/primluva)
 • z toho cca 6 kontaktních osob za různá společenství či komunity, ostatní jednotlivci

Skupinové rozhovory

V dubnu, květnu a červnu probíhaly ve farnostech i dalších komunitách skupinové rozhovory nesené třemi synodními tématy.

Celkem se sešlo 213 zápisů, z toho:

 • 163 zápisů z farností
 • 10 zápisů ze 7 řeholních komunit (z celkem 13 s delegátem)
 • 29 zápisů z 11 různých dalších komunit či uskupení (z celkem 8 s delegátem)
 • 11 zápisů z vikariátních konferencí (ze všech 7 vikariátů či dvojvikariátů)

Tyto zápisy pokrývaly alespoň jednou 65 farností diecéze.

Z toho se tyto zápisy týkaly farností jednotlivých vikariátů takto:

 • 73x Plzeň město
 • 38x Plzeň jih (16) a Klatovy (22)
 • 38x Plzeň sever (25) a Rokycany (13)
 • 27x Cheb (23) a Sokolov (4)
 • 24x Domažlice
 • 23x Karlovy Vary
 • 14x Tachov

Tematicky se tyto skupiny věnovaly:

 • 121x tématu MISIE
 • 80x tématu USPOŘÁDÁNÍ
 • 55x tématu HOSPODAŘENÍ

Skupinky v sobě zahrnovaly:

 • na 76 setkáních pastorační radu farnosti
 • na 62 setkáních ekonomickou radu farnosti
 • na 97 setkáních také či výlučně další farníky
 • na 9 setkáních především mládež

Skupinky se sešly většinou v počtu 6 – 10 účastníků (115x), případně 3 – 5 (42x) či 11 – 15 (31x); v několika případech se sešly skupiny v počtu 16 – 20 (5x) či ještě větší (5x).

Během léta budou všechny tyto zápisy zpracovány a bude z nich vypracována souhrnná zpráva.

Individuální rozhovory

V dubnu, květnu a červnu probíhaly v rámci sociologického kvalitativního výzkumu „Mistře, kde bydlíš?“ polostrukturované rozhovory tematicky inspirované třemi tématy synody, ale dávající svobodu vyjadřovat se i k dalším pro respondenty důležitým rozměrům jejich služby. Takto proběhl v každém vikariátu minimálně jeden rozhovor s jedním knězem a s jedním dalším věřícím a podněty z nich budou zpracovány a synodnímu týmu prezentovány během léta.

Synodní dotazník pro jednotlivce

Koncem dubna a začátkem května byl distribuován velký synodní dotazník zabývající se podrobně třemi synodními tématy určený pro jednotlivce. Sběr dat trval do 4. 7. 0224.

Respondentů celkem: 737 (385 žen + 329 mužů + 22 neuvedeno), kteří se ve svých odpovědích alespoň jednou zaměřili na všechny farnosti diecéze.

Dotazník vyplnilo:

 • duchovních: 82 (z 90)
 • členů kněžské rady: 10 (z 11)
 • synodních delegátů: 76 (ze 104)
 • členů pastoračních rad: 182
 • členů ekonomických rad: 98
 • členů charitních rad: 20
 • katechetů: 28 (ze 42)
 • pastoračních asistentů: 20 (z 20)
 • účastníků dřívějších synodních skupinek: 170

Formuláře pro farní rady

Koncem května byly osloveni všichni faráři, administrátoři a statutární zástupci farností spolu se členy PRF a ERF, na které jsme měli kontakt, se žádostí o vyplnění kratšího formuláře za každou z farních rad. Vyplněné formuláře koncem do konce června odeslala naprostá většina farních rad.

 • Formuláře pro PRF: 56 (z 60)
 • Formuláře pro ERF: 57 (z 61)

Výstupy skupinek synody o synodalitě

Všechny zápisy ze skupinek setkávajících se v rámci diecézní fáze celosvětové synody o synodalitě byly znovu analyzovány ve světle synodních otázek diecézní synody.

Souhrnná data o diecézi

Během května a června byla shromážděna relevantní data z oblasti sociální situace obyvatel diecéze, personálního obsazení pastoračních i podpůrných rolí v diecézi a ekonomiky diecéze. Přes léto se pracuje na jejich analýze a interpretaci.

Individuální podněty

Již od vyhlášení synody bylo možné zasílat synodnímu týmu individuální podněty k synodním tématům, což zatím není nijak masově využíváno, ale několik zajímavých podnětů se sešlo i touto cestou a budou reflektovány v rámci zpracování výstupů z dotazníku.

A co se na synodní cestě děje během léta?

 • Synodní tým, další spolupracovníci a odborníci zpracovávají během léta výstupy ze skupinových rozhovorů, osobních dotazníků a formulářů pro farní rady.
 • V rámci naslouchání proběhl sociologický výzkum na základě osobních rozhovorů v diecézi, který přispěje k popisu naší diecéze.
 • Na biskupství se chystá sociální, personální a ekonomický profil naší diecéze.
 • Ohlížíme se i za blízkou minulostí a ještě se vracíme se k zápisům ze světové Synody o synodalitě, které se vztahují k první synodní etapě.
 • Z těchto zdrojů vytvoří synodní tým ve spolupráci s diecézní pastorační radou a synodní radou pracovní dokument, se kterým budou pracovat synodní delegáti na podzim při generálním shromáždění v Johannisthalu.