Od 1. září do 4. října 2022 jsme zváni spojit se s celosvětovou církví k oslavě tzv. Doby stvoření, která je každoročním připomenutím zodpovědnosti křesťanů za péči o společný domov v duchu encykliky Laudato si' papeže Františka. Níže přinášíme pozvánku od Světly Hanke Jarošové, koordinátorky hnutí Žít Laudato si' Česká republika.

Dobrý den a ahoj, srdečně Vás zdravím uprostřed léta.

pruvodce-slavenim-2022-titulka Již za několik týdnů začnou křesťanská společenství po celém světě slavit Dobu stvoření. I Vy se můžete připojit k světovému ekumenickému společenství a uspořádat modlitební setkání či besedu, vyčistit kousek krajiny, zasadit strom, zavázat se k změnám směřujícím k udržitelnému způsobu života nebo se jiným způsobem zapojit do světových oslav. Vodítkem Vám přitom může být Průvodce slavením Doby stvoření. Jeho český překlad najdete na stránce Slavení | zitlaudatosi.cz a na níže připojeném odkazu: 

Celosvětovým tématem oslav roku 2022 je „Naslouchejte hlasu stvoření“, symbolem  letošních oslav je hořící keř. Ten odkazuje jednak k četným požárům, jež v různých částech světa přinášejí zničení a jsou spojovány s lidmi způsobenou klimatickou změnou, a jednak ke keři, který zaujal Mojžíše, když pásl své stádo na hoře Chorebu, a zjevoval přítomnost život udržujícího Boha. Mojžíšovi bylo řečeno, aby si zul obuv, neboť stojí na posvátné půdě v Boží přítomnosti. Poradní výbor Doby stvoření nás zve, abychom zuli „obuv“ svých neudržitelných způsobů života, které nás oddělují od stvoření a od Stvořitele, rozjímali své spojení s posvátnou půdou, na níž žijeme, a naslouchali hlasu stvoření.

Průvodce přináší řadu podnětů pro to, jak o toto usilovat soukromě i ve společenství. Stále se vracejícím tématem je naslouchání, zejména naslouchání hlasům, které není dostatečně slyšet: hlasy těch, kdo jsou odsunuti na okraj, mají nejméně, nejméně přispěli ke klimatické krizi, a přece nejvíce trpí projevy klimatické nespravedlnosti. Podnětem k naslouchání těmto hlasům může být také hlavní modlitba pro letošní Dobu stvoření, kterou najdete v příloze tohoto email ve formě plakátku k vyvěšení.

Během letošní Doby stvoření by měl již být k dispozici film o tom, jak se poselství encykliky Laudato si‘ rozeznívá na pěti kontinentech. Má divácky vstřícným způsobem představit vizi integrální ekologie papeže Františka a lidi, kteří mezními způsoby vizi integrální ekologie hájí v různých částech světa. Film je asi 90 minut dlouhý a díky platformě YouTube bude k dispozici zdarma s titulky ve více než 150 světových jazycích. Více o filmu a o jeho plánovaném promítání v České republice najdete na Film Laudato si‘ | zitlaudatosi.cz.

Liturgie, již Poradní výbor letos doporučuje pro slavení Doby stvoření, je mimo jiné inspirovaná novozélandskými maorskými teology, od nichž pochází také tento výklad modlitby Páně:

Věčný Duchu, Ty, jenž tvoříš Zemi, snášíš bolest, dáváš život,

Zdroji všeho, co je a co bude,

Otče a Matko nás všech.

Milující Bože, v němž je nebe:

uctívání Tvého jména se rozléhá celým vesmírem!

Tvou cestu spravedlnosti ať následují národy celého světa!

Tvou nebeskou vůli ať konají všechny stvořené bytosti!

Kéž tvé milované společenství pokoje a svobody udržuje naši naději a přijde na zem.

Nasyť nás chlebem, který potřebujeme pro dnešní den.

Odpusť nám zranění, která si činíme navzájem.

Posiluj nás v dobách pokušení a zkoušek.

Ušetři nás trápení, které je příliš velké, abychom ho snesli.

Osvoboď nás ze sevření všeho, co je zlé.

Neboť Ty vládneš ve slávě moci, která je láska, nyní a navěky.

Amen.

Upraveno z The New Zealand Book of Prayer
He Karakia Mihinare o Aotearoa

Kéž se nám letošní Doba stvoření stane příležitostí k naslouchání, k obnovení jednoty a je nám znamením na cestě.

Za Žít Laudato si' Česká republika
Světla Hanke Jarošová, koordinátor

 

Listen to the Voice of Creation

 

Papež: Reagujme činem na trpké volání Země

„Naslouchejme hlasu stvoření“ – tento název nese poselství papeže Františka k letošnímu Světovému dni modliteb za péči o stvoření, který připadne na 1. září. Stejně jako v poselství ke komunikačním prostředkům papež letos vybízel k naslouchání srdcem, vyzývá nyní každého člověka, aby naslouchal volání přírody, která na jedné straně chválí milovaného Stvořitele, avšak na straně druhé si stěžuje na nešetrné zacházení ze strany lidí.
 

Gabriella Ceraso – Vatican News

Matka Země volá a s pohledem na budoucnost volají také všichni živí tvorové, chudí lidé, původní národy i naše děti: zhoršování životního prostředí a vykořisťování jsou výzvou, na kterou musíme reagovat. Je zapotřebí ekologické konverze jednotlivců a komunit: kdo může, ať jedná. Tuto pozornou analýzu a zároveň naléhavou výzvu mezinárodnímu společenství obsahuje papežovo poselství k 1. září, Světovému dni modliteb za péči o stvoření. Tento den zahajuje údobí, nazvané jako „Čas stvoření“, trvající až do svátku sv. Františka z Assisi (4. října): „Je to zvláštní čas pro všechny křesťany, aby se modlili a společně pečovali o náš společný domov“, píše papež. Původně byla tato iniciativa inspirována konstantinopolským ekumenickým patriarchátem a je, jak vysvětluje František, „příležitostí k 'ekologickému obrácení', k němuž nás vybídl sv. Jan Pavel II. v reakci na 'ekologickou katastrofu', kterou předpověděl sv. Pavel VI. již v roce 1970“. Letos papež v rámci Času stvoření prosí zejména o modlitby v souvislosti se dvěma důležitými summity o klimatu a biologické rozmanitosti. Nezastírá totiž, že je třeba, abychom jednali „rozhodně“.

Hlas stvoření: chvalozpěv a také sbor trpkého volání

Tématem „Času stvoření“, které podnítilo papežovo poselství, je výzva: „Naslouchejte hlasu stvoření“. Tento hlas, podotýká František, však zní nelibě: „na jedné straně tichý chvalozpěv na Pána a Stvořitele, který si přál, abychom žili ve společenství ve „velké katedrále stvoření“; na druhé straně je to sborový „hořký výkřik, který si stěžuje na naše špatné lidské zacházení“. Jak vysvětluje dále, naše „matka, sestra Země volá a „prosí, abychom přestali se zneužíváním a ničením“; křičí tvorové, kteří ji obývají a hrozí jim vymření; je to výkřik chudých, kteří klimatickou krizí trpí nejvíce. Je to také volání „bratrů a sester původních národů“, kteří jsou napadáni a devastováni, a konečně je to volání našich dětí, které jsou ohroženy „krátkozrakým sobectvím“ a „s úzkostí žádají nás, dospělé“, abychom udělali vše, co je v našich silách, abychom „zabránili kolapsu ekosystémů nebo ho alespoň omezili“.

Pokání a ekologická konverze není libovolnou opcí

Když nasloucháme těmto trpkým hlasům, píše papež, musíme činit pokání a změnit škodlivé životní styly a systémy: „Stav degradace našeho společného domova“, zdůrazňuje, „je výzvou, která vyžaduje stejnou pozornost jako jiné“, jako například „vážné zdravotní krize a válečné konflikty“. Být strážcem Božího díla je podstatnou součástí „ctnostné existence“. Ekologická konverze, o níž František mluví, není jen individuální, ale též komunitní: je třeba „ducha maximální spolupráce“, počínaje společenstvím národů ve shromáždění OSN.

Výzvy k summitům COP 27 a COP 15

František proto očekává dvě důležitá mezinárodní setkání: summit COP 27, který se má konat v listopadu v Egyptě, a summit COP 15, který se uskuteční o měsíc později v Kanadě. První z nich se stále soustředí na cíl co nejrychleji snížit globální emise skleníkových plynů, s cílem omezit nárůst teploty na 1,5 °C, jak předpokládá Pařížská dohoda, k níž se připojil i Svatý stolec. Je to náročný cíl, při jehož dosažení papež vyzývá ke „klimatickým plánům“ nebo „zásadním příspěvkům na národní úrovni“. „Jde o to“, dodává, „abychom změnili vzorce spotřeby a výroby, stejně jako životní styl, a to směrem, který bude více respektovat stvoření a integrální lidský rozvoj všech lidí“. Základem všeho, upřesňuje papež, musí být „spojenectví mezi člověkem a životním prostředím“, které je pro nás věřící zrcadlem Boží stvořitelské lásky, a největší pozornost musí být věnována těm, kteří jsou klimatickými změnami postiženi nejvíce.

Zamezit kolapsu biologické rozmanitosti

Neméně důležitý bude summit v Kanadě, který se bude věnovat ochraně biologické rozmanitosti, a přijetí nové mnohostranné dohody, která má „zastavit ničení ekosystémů a vymírání druhů“, tedy další „kolaps“ sítě života. František apeluje: „Vyzýváme národy, aby se dohodly na čtyřech klíčových principech: vybudovat jasný etický základ pro transformaci, kterou potřebujeme k záchraně biologické rozmanitosti; bojovat proti ztrátě biologické rozmanitosti; podporovat zachování biologické rozmanitosti i její obnovu a uspokojovat potřeby lidí udržitelným způsobem; podporovat globální solidaritu s ohledem na skutečnost, že biologická rozmanitost je globálním společným dobrem, které vyžaduje společný závazek; a postavit do středu zájmu lidi ve zranitelných situacích, včetně těch, kteří jsou ztrátou biologické rozmanitosti nejvíce postiženi, jako jsou původní obyvatelé, staří a mladí lidé“.

Nejen to, papež vzhledem k blížící se 27. i 15. konferenci smluvních stran (COP) vyzývá bohatší státy, aby podnikly „ambicióznější kroky“, protože čím větší je jejich odpovědnost za znečištění v posledních dvou stoletích, tím větší je jejich nezpochybnitelný „ekologický dluh“. To znamená jak opatření na vnitrostátní úrovni, tak plnění slibů finanční podpory v oblasti klimatu a přijetí nových forem podpory, včetně podpory zachování biologické rozmanitosti. Nejchudší země nesou významnou, ale „diverzifikovanou“ odpovědnost, připomíná papež a dodává: „Zpoždění ostatních nemůže nikdy ospravedlnit vlastní nečinnost.“

Každý musí rozhodně jednat

„Je třeba jednat, a to rozhodně a všichni bez výjimky, neboť se dostáváme do zlomového bodu“. Františkova závěrečná slova, která jsou ozvěnou encykliky Laudato si', jsou modlitbou za nadcházející „Čas stvoření“: „Modleme se, aby summity COP 27 a COP 15 sjednotily lidskou rodinu k rozhodnému řešení dvojí krize, a to klimatické a krize snižování biologické rozmanitosti“. František pak spolu se sv. Pavlem vybízí: „Plačme spolu s trpkým nářkem stvoření, naslouchejme mu a odpovídejme skutky, abychom se my i budoucí generace mohli stále radovat z něžné písně života a naděje stvoření.“

Zdroj: Vatican News