Možnosti finanční podpory života a služby farnosti aneb Dárcovství

Možnosti finanční podpory života a služby farnosti aneb Dárcovství

financni_zprava_wordle
Možnosti podpory farnosti

Děkujeme všem, kteří se, ať už pravidelně, či jednorázově, finančně podílíte na naplňování poslání naší farnosti.

Závazné dárcovství farnosti: Součástí tohoto poslání je také solidarita s potřebnými, proto z každé sbírky a daru, které nejsou nějak účelově vázané, farnost každoročně daruje 5 % z dané částky na pastorační radou schválené diakonické, sociální, rozvojové či evangelizační projekty v regionu a v zahraničí (momentálně polovinou této částky podporujeme chebský mobilní Hospic Sv. Jiří a druhou polovinou službu sirotkům v Africe skrze neziskovku Bez mámy).

Podpora služeb biskupství: Navíc je také z každé sbírky a daru, které nejsou účelově vázané, na základě vnitřních předpisů Biskupství plzeňského 10 % z dané částky podpořena služba biskupství vůči farnostem v diecézi (servisní služby jednotlivých oddělení biskupství vůči farnostem, solidární fond podporující farnosti v nouzi apod.).

Svojí podporou farnosti máte podíl na finanční podpoře služby těchto organizací, za který vám jejich jménem děkujeme. 

Níže přinášíme několik různých nástrojů, díky kterým pro vás může být farní dárcovství snadnější: 

 •  
  1. Příspěvky do sbírek

  Tradičním způsobem finanční spoluúčasti na poslání farnosti je pravidelné přispívání nějaké vámi zvolené částky do sbírek při nedělních či dalších bohoslužbách v našich kostelích.

  • Tímto způsobem je symbolicky vyjádřené propojení naší bohoslužby s praktickou podporou rozvoje poslání farnosti včetně její solidarity s potřebnými.
  • Některé ze sbírek jsou pak biskupstvím určené jako účelové diecézní (např. na Charitu, na Diecézi, na Svatopeterský haléř, na Bohoslovce apod.). Tyto sbírky pak farnost celé odvádí na předem deklarovaný účel mimo farnost.
  • Některé ze sbírek může jako účelové vlastní určit i farnost (např. na Topení, na Střechu, na Židle apod.). Z takovýchto sbírek se pak nic nikam již neodvádí a vše do nich vložené je určeno na daný účel.
  • Pro výdělečně činné je daňově výhodnější posílat příspěvky farnosti podle bodů 3 až 5 níže (možnost potvrzení o daru a odečtu od základu daně).

  Zvláště prosíme o zvážení možnosti převodu vašeho příspěvku na účet farnosti (viz sekce Převod na účet a QR kód).

 •  
  2. Příspěvky do kasiček 

  Váš finanční příspěvek je možné také vložit do označených kasiček umístěných v našich kostelích a na faře (chrám sv. Mikuláše a Alžběty, kostel sv. Michaela v Dolním Žandově, poutní místo Maria Loreto a fara v Chebu).

  • Kasičky jsou označeny konkrétním účelem, na který je pak váš příspěvek nasměrován, a to takto: na opravy chrámu (kasička uprostřed vchodu do chrámu sv. Mikuláše a Alžběty a kasička u svíček), na údržbu poutního místa (kasička za vchodem do areálu Maria Loreto), na tiskoviny (kasička ve farním sále a košíčky či kasička u tiskovin při bohoslužbách), na provoz farního domu (kasička na chodbě chebské fary), na podporu poslání farnosti (kasička vlevo od vrátnice v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty).
  • Z příspěvků do kasiček na opravy a údržbu chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, na opravy a údržbu poutního místa Maria Loreto a na tiskoviny se nic neodvádí; z kasiček na provoz farního domu a na podporu poslání farnosti je 10 % z do nich vložené částky podpořena služba biskupství plzeňského a solidarita s ostatními farnostmi v diecézi. 
  • Pro výdělečně činné je daňově výhodnější posílat příspěvky farnosti podle bodů 3 až 5 níže (možnost potvrzení o daru a odečtu od základu daně).

  Kasičky v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty a na poutním místě Maria Loreto jsou přístupné v návštěvních hodinách; kasička na podporu poslání farnosti je přístupná i mimo ně, je-li otevřené zádveří chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (vlevo za vchodem).

  Prosíme ovšem také o zvážení možnosti převodu vašeho příspěvku na účet farnosti (viz sekce Převod na účet a QR kód).

 •  
  3. Hotovostní dar v kanceláři

  Pokud chcete přispět v hotovosti nějakým větším obnosem (ať už obecně na a podporu poslání farnosti nebo na konkrétní účel), můžete svůj dar předat ve farní kanceláři (v kontaktních hodinách či po telefonické domluvě). 

  • Na požádání vám pak může být ihned či na konci roku vystaveno potvrzení o daru, které lze za určitých podmínek uplatnit pro odečet od základu daně. Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v jeho současném znění (prosinec 2020) je možné dar odečíst od základu daně u fyzických osob coby dárců tehdy, "pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč", přičemž "v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně" (viz § 15 odst. 1 zmíněného zákona), u právnických osob coby dárců lze pak dar od základu daně odečíst, "pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč" (viz § 20 odst. 8 zmíněného zákona).
  • Pokud chcete svůj příspěvek nasměrovat na podporu některého z dlouhodobých projektů farnosti, mrkněte se do oddílu Dlouhodobé projekty

  Prosíme ovšem také o zvážení možnosti převodu vašeho příspěvku na účet farnosti (viz sekce Převod na účet a QR kód).

 •  
  4. Převod daru na účet a QR kód

  Velmi přivítáme, pokud budete chtít naši farnost podpořit poskytnutím jednorázového daru či pravidelným poskytováním daru, když tento dar (ať už určený obecně na podporu poslání farnosti, nebo poskytnutý na konkrétní účel) převedete přímo na účet farnosti - bankovní spojení je vám pak k dispozici zde:  

  Číslo účtu: 781 704 309 / 0800 
  IBAN: CZ27 0800 0000 0007 8170 4309
  SWIFT / BIC: GIBACZPX
  Banka: Česká spořitelna, a. s.
  Majitel účtu: Římskokatolická farnost Cheb

  • Jako variabilní symbol můžete uvést začátek svého rodného čísla (bez číslice, které je za lomítkem), případně si ve farní kanceláři vyžádat své jedinečné identifikační číslo.
  • Na požádání vám pak může být ihned či na konci roku vystaveno potvrzení o daru, které lze za určitých podmínek uplatnit pro odečet od základu daně. Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v jeho současném znění (prosinec 2020) je možné dar odečíst od základu daně u fyzických osob coby dárců tehdy, "pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč", přičemž "v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně" (viz § 15 odst. 1 zmíněného zákona), u právnických osob coby dárců lze pak lze dar od základu daně odečíst, "pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč" (viz § 20 odst. 8 zmíněného zákona).
  • Pokud chcete svůj příspěvek nasměrovat na podporu některého z dlouhodobých projektů farnosti, mrkněte se do oddílu Dlouhodobé projekty; účel pak uveďte do zprávy pro příjemce (časem připravíme seznam specifických symbolů, které bude možné využít pro specifikaci účelu příspěvku).

  Pokud ve svém chytrém telefonu používáte mobilní bankovnictví, které vám umožňuje QR platby, můžete si platbu usnadnit použitím jednoho z přiložených QR kódů (částku si tam pak samozřejmě můžete upravit také podle svého rozhodnutí):

  qr_platby_farnost  

  Jeden z těchto kódů načtete pomocí bankovní aplikace Vaší banky na vašem mobilním telefonu a platební příkaz v aplikaci se automaticky vyplní správnými údaji. Pouze je zkontrolujete, případně doplníte či změníte částku, a odešlete z aplikace do banky ke zpracování.

  Prosíme také o zvážení pravidelných měsíčních finančních darů, které je možné zadat jako trvalý příkaz k úhradě (o jeho výhodách viz další sekce Pravidelné převody na účet). 

 •  
  5. Pravidelné převody darů na účet

  Pravidelný bezhotovostní převod daru na účet farnosti (formou trvalého příkazu k úhradě) je velmi vhodnou alternativou k přispívání do sbírek při bohoslužbě, která farnosti usnadňuje finanční plánování a dárci dává větší přehled o výši jeho spoluúčasti na finanční podpoře poslání farnosti. Někteří z farníků tento způsob spojují s osobním rozhodnutím podílet se každoměsíčně na podpoře poslání farnosti nějakým konkrétním procentuálním podílem dle svých možností (např. 5 %, 10 % apod.) ze svých běžných příjmů. Bankovní spojení je vám k dispozici zde:

  Číslo účtu: 781 704 309 / 0800 
  IBAN: CZ27 0800 0000 0007 8170 4309
  SWIFT / BIC: GIBACZPX
  Banka: Česká spořitelna, a. s.
  Majitel účtu: Římskokatolická farnost Cheb

  • Jako variabilní symbol uveďte začátek svého rodného čísla (bez číslice, které je za lomítkem).
  • Na požádání vám pak může být ihned či na konci roku vystaveno potvrzení o daru, které lze za určitých podmínek uplatnit pro odečet od základu daně. Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v jeho současném znění (prosinec 2020) je možné dar odečíst od základu daně u fyzických osob coby dárců tehdy, "pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč", přičemž "v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně" (viz § 15 odst. 1 zmíněného zákona), u právnických osob coby dárců lze pak lze dar od základu daně odečíst, "pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč" (viz § 20 odst. 8 zmíněného zákona).
  • Pokud chcete svůj příspěvek nasměrovat na podporu některého z dlouhodobých projektů farnosti, mrkněte se do oddílu Dlouhodobé projekty; účel pak uveďte do zprávy pro příjemce (časem připravíme seznam specifických symbolů, které bude možné využít pro specifikaci účelu příspěvku).

  Pokud chcete přispět na účet farnosti jednorázovým bezhotovostním převodem, můžete k tomu samozřejmě použít bankovní spojení uvedené výše; máte-li však v telefonu mobilní bankovnictví, může se vám hodit nástroj plateb pomocí QR kódu, který je vám k dispozici v předchozím oddíle (Převod na účet a QR kód).  

 •  
  6. Materiální dary farnosti

  Jsme samozřejmě vděčni za každý finanční příspěvek, avšak finanční spoluúčast není jedinou formou, jak se lze podílet na poslání naší farnosti.

  Velkou pomocí může být darování různého spotřebního materiálu (např. úklidové prostředky, kancleářské potřeby, kancelářský papír, drobné nářadí, ale i trvanlivé potraviny apod.) - na konkrétní podobě či aktuální vhodnosti takovýchto darů se, prosíme, předem dohodněte ve farní kanceláři

 •  
  7. Darování vašeho času

  Nejosobnější formou účasti na poslání farnosti (která se samozřejmě nevylučuje s finanční či materiální podporou) ;-) je pak samozřejmě vlastní spolupráce na základě vašich osobních darů a schopností a darování vašeho času pro jakékoli služby poskytované farností či farní charitou, včetně vašeho vlastního života sloužícího životu všude tam, kde žijete, pracujete, studujete či odpočíváte.

  O různých možnostech této osobní spolupráce se můžete více dozvědět ZDE nebo na stránkách našeho dobrovolnického centra.

 •  
  8. Podpora farní charity

  Podrobnosti o možnostech přímé podpory služby Farní charity Cheb, která pro farnost zajišťuje některé z diakonických služeb, najdete ZDE.

 •  
  9. Podpora skrze závěť

  Možná to zní divně, říkáte si. Nepřivolávám přemýšlením o závěti smrt? Nechce se farnost takto podivně dostat k mým penězům? A je to vůbec etické takto přemýšlet? 

  Ač to u nás zatím není moc běžné, ve světě je podpora neziskových organizací, se kterými jsme spolupracovali či které jsme podporovali za svého života, velmi častá i tím, že jim odkážeme něco ze své pozůstalosti.

  Jak to vyjádřili z koalice Za snadné dárcovství na webu zavetpomaha.cz

  POMÁHÁM ZA ŽIVOTA, BUDU I PO NĚM
  Sepsáním poslední vůle zabezpečíte své blízké. Navíc můžete díky daru ze závěti podpořit činnost vybrané dobročinné organizace a dál tak konat dobré skutky. I malý dar má velký smysl. 

  I když je sepsání závěti relativně jednoduchý úkon, vždycky je dobré se poradit s notářem. ZDE najdete potřebné informace, na základě kterých se budete schopni rozhodnout, jak nejjednodušeji touto formou darovat na dobrou věc.

  Pokud byste se rozhodli ze své pozůstalosti nějakým podílem podpořit naši farnost, uveďte, prosíme, její správný název:

  Římskokatolická farnost Cheb, IČ 47722347, Kostelní nám. 15, 350 02 Cheb (viz také Základní údaje o Řk farnosti Cheb

Správcovství majetku a financí

V sekci Dlouhodobé projekty jsou vám pod odkazem Správa majetku k dispozici základní informace o rozvoji správcoství majetku a financí v naší farnosti.

Ekonomické dokumenty a výroční zprávy farnosti naleznete ZDE, farní charity pak ZDE.

Samostatnou stránku o možnostech podpory farní charity najdete ZDE.

Děkujeme!

Děkujeme za Váš příspěvek a těšíme se případně někdy na viděnou v naší farnosti!