Historie Lorety

Seznam článků

Historie Lorety

Se stavbou Lorety ve Starém Hrozňatově u Chebu, jedné z mnoha staveb inspirovaných poutním místem Loreto v italské Aconě, začali chebští jezuité v r. 1664. Zároveň začala vznikat i Velká křížová cesta s 29 zastaveními, v nichž byly ze dřeva vyřezávané postavy v životní velikosti. Křížová cesta, situovaná podle jeruzalémské Via dolorosa, byla několik km dlouhá a končila na Loretě. V r. 1667 se v kapli Panny Marie sloužila první mše sv. a přišlo sem první procesí. Areál byl s vydatnou pomocí místních obyvatel a s přispěním mecenášky hraběnky Heissensteinové dokončen v r. 1689. V r. 1773 byl řád Jezuitů v Chebu zrušen a Loreta připadla pod správu farnosti v Chebu. Správcem byl chebský kaplan.

Loreta se stala brzy oblíbeným poutním místem, putovala k ní častá procesí. Později byla na Loretě zřízena farnost, k níž patřily okolní obce. V září r. 1938 byly Sudety odtrženy od Československé republiky a připojeny k německé Třetí Říši. Čeští obyvatelé okolních obcí museli opustit domovy a odejít do vnitrozemí. Po 2. světové válce bylo naopak vystěhováno německé obyvatelstvo a do Hroznatova přišli noví obyvatelé.

V r. 1951 se na Loretě naposledy sloužila mše sv. Protože Loreta byla v hraničním pásmu, začala rychle chátrat. V r. 1952 vyhořela věž zvonice, požár byl vidět daleko za hranicemi. Němci ho pozorovali, modlili se a plakali. Po několika letech bylo celé poutní místo totálně zničené. Veškeré zařízení byla rozkradené, střechy proděravělé, zdivo se rozpadalo, ambity začaly zarůstat náletovými dřevinami, pohraničníci čmárali po zdích kostela sprosté nápisy a ze sošky madony s Ježíškem nad portále si udělali střelecký terč.

Občas přijel z Německa na Loretu Ing. Anton Hart, zdejší starousedlík v r. 1946 vysídlený do Bavorska, jehož osobní příběh včetně počátků jeho vize opravy Lorety si můžete přečíst v další části tohoto článku. Jednou přišel, když tam právě José Kočí, který bydlel v sousední obci, zatloukal vchod do Lorety prkny ve snaze zabránit přístupu pohraničníků a zachránit ještě co se dá. Oba se smluvili a doufali, že snad jednou ještě Loreta ožije.

Po pádu komunismu, hned po otevření hranic, začali na zdevastovanou Loretu přicházet první poutníci. Začalo se uvažovat, co s ruinou. Zakonservovat, zbořit, opravit? Podle propočtů Památkového ústavu by všechny varianty byly stejně drahé, ale na žádnou z nich nebyly peníze. Iniciativy se ujal Ing. Anton Hart.

V r. 1992 ve Waldsassenu založil Spolek na podporu poutního místa Maria Loreto (Verein zur Erhaltung und Förderung der Wallfahrtskirche Maria Loreto e. V.) a stal se jeho předsedou. Spolek nabídl českým státním a obecním institucím a církvi, jako vlastníku objektu, finanční pomoc. Zprvu to bylo 30 tisíc DM, Ing Hart přispěl částkou 100 tisíc Kč. José Kočí zatím odstraňoval plevel a náletové dřeviny. Ing. Hart chtěl, aby se na výstavbě Lorety podíleli Češi i Němci, aby byla společným dílem a místem setkávání a smíření. Zprvu se setkával s nepochopením. Často z německých úst slýchával např.: „Když to Češi rozbili, ať to také opraví!" A z druhé strany: „Stejně tam budou chodit jen Němci!"

Ale jak stavba rostla a společná setkání při bohoslužbách se množila, předsudky opadávaly. Velkou podporu měla Loreta v tehdejším předsedovi ONV Otakarovi Mikovi a v plzeňském biskupovi Mons. Františku Radkovském. V r. 1994 byl v Chebu založen český Spolek Maria Loreto, který sice nemohl poskytovat takové finanční zajištění jako spolek německý, ale dění na Loretě podporoval a propagoval, zajišťoval zázemí, dopravu na bohoslužby, úklid apod. Obnova některých částí areálu byla zařazena také do programu českého Ministerstva kultury na záchranu architektonického dědictví, projekt záchrany Lorety byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, ze střešního fondu Ministerstva kultury, městem Cheb i bývalým ONV Cheb. Chebský Spolek Maria Loreto dal z příspěvků a darů členů na obnovy Lorety 140 800 Kč.

To vše by však na celkovou obnovu areálu bez pomoci z německé strany hranic zdaleka nestačilo. Během deseti let se Ing. Hartovi za pomoci německého Spolku Maria Loreto podařilo v SRN sehnat dva miliony DM. Získal dotaci od Messerschmidtovy nadace 160 tisíc DM, 320 tisíc DM od ministersrva vnitra SRN, 50 tisíc od diecéze Regensburg a milion DM od různých dárců. Z české strany přišly finanční dotace od ministerstva kultury z tzv. střešního fondu, od města Chebu i od bývalého ONV Cheb. Chebský Spolek Maria Loreto dal z příspěvků a darů členů 140 800 Kč.

První neděli v říjnu v r. 1993 se na Loretě uskutečnilo první velké česko-německé setkání za účasti plzeňského biskupa Františka Radkovského. Tato setkání se pak každoročně opakují při slavnostní poutní mši sv. V r. 1994 při této česko-německé pouti otec biskup vysvětil nově vybudovanou kapli Panny Marie a tři nově ulité zvony, které se poprvé po 50 letech opět z opravené zvonice rozezněly. V r. 1996 pan biskup vysvětil dokončený kostel Sv. Ducha. A pak každý rok něco přibylo.

Byly dokončeny ambity, opravena poslední zastavení, která zbyla z Velké křížové cesty, Boží hrob, kaple Ukřižování, ze zničeného hřbitova vznikla meditační zahrada, kde byly umístěny nalezené sochy, které stály kdysi u Božího hrobu, do rohových kaplí v ambitech byly umístěny nové sochy akad. sochaře Hatto Zeidlera z Heidelbergu a na stěny obrazy ze života Panny Marie, dílo akad. malíře Jaroslava Šindeláře z Plzně. V r. 2002 byl na hřbitově postaven zahradní pavilon. Sociální zázemí celého areálu bylo v r. 2005 zkvalitněno stavbou veřejných toalet s prodejním kioskem.

Na nejbližší dobu se připravuje navrácení milostné sochy Panny Marie restaurované na náklady rodiny Hartových, které symbolickým způsobem završí technickou stránku procesu obnovy poutního místa.

Loreta tedy opět žije. V sezoně jsou zde pravidelné každých 14 dní české mše sv., jednou za měsíc německé mše sv., navíc časté poutě, české i německé. Ročně ji navštíví více než 10 tisíc poutníků a turistů z celé Evropy. Skupina členů chebského Spolku Maria Loreto v době sezóny od r. 2003 dobrovolně zajišťuje na Loretě služby návštěvníkům, pečuje o úklid a květiny. Živě spolupracuje s německým spolkem, který stále přispívá i finančně.

V červnu 2006 zástupci obou spolků Maria Loreto a chebské farnosti podepsali dokument načrtávající základní poslání a dlouhodobou vizi rozvoje poutního místa a upřesňující zásady spolupráce ve službě tohoto poslání (Maria Loreto: Místo smíření a setkávání).

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.